Ban Chấp hành Hải Ngoại

Chủ tịch: Nguyễn Xuân Sương (CA)
Phó chủ tịch: Nguyễn ĐìnhSang (CA)
T.Thư ký: Võ Thành Công (CA)
Thủ quỹ: Nguyễn Sĩ Hùng (CA)
Ủy viên tài chánh: Nguyễn Hân (CA)
Ủy viên phụng vụ: Võ Đình Hoa (CA)
Ủy viên Thánh ca: Trần Đăng Tân (CA)
Ủy viên xã hội: Hoàng Trọng Việt (CA)
Ủy viên Thông tin & Giao tế: Nguyễn Văn Chương (CA)
Ủy Viên Liên lạc: Võ Thành Đạm (CA)
Ủy viên Giám sát: Nguyễn Ngọc Thể (CA

CÁC ỦY VIÊN BCH VÙNG

1. Nguyễn ĐứcThanh (CND)
2. Phan Thanh Giới (Melbourne-Aust.)
3. Nguyễn Thanh Huân (Sedney)
4. Nguyễn Kim Long (Âu châu)
5. Hoàng Trọng Việt (Nam CA)
6. Nguyễn Đình Sang (Bắc CA)
6. Lê Ngọc Diệp (Miền Đông Bắc Hoa kỳ)
7. Hứa Minh Hùng (WA)
8. Nguyễn Tiến Toàn (Fl)

Leave a Reply