Ban Chấp hành Quốc Nội

Trưởng hội: FX. Hoàng Tý
Phó Nội vụ/ Tài chánh: Pet. Lê Quang Nhu
Phó Ngoại vụ/ Thông tin: JB. Nguyễn Hữu Quang
Thủ Quỹ: Nguyễn Quang Ba

Vùng Đà Nẳng: FX. Nguyễn Đình Cường
Vùng Bình Định: Paul. Nguyễn Quang Thanh
Vùng Phú Yên: Pet. Bùi Phương Hạt
Vùng Cam Ranh/NTPR: Jean Đỗ Quang Ngọc
Vùng Sài Gòn/Phụ cận: Paul. Đặng Đình Trung

Leave a Reply