Chia buồn

Để cùng hiệp thông cầu nguyện, xin thông báo những tin buồn từ gia đình ccs nhanh nhất đến trang nhà, xin gửi email: ccslsqnbch@gmail.com or suongnguyen87@aol.com or dsangsanjose@yahoo.com

REQUIESCAT IN PACE

Được tin Bào Đệ của LM Võ Tá Đề là anhPhê-rô Võ Tá Hòa được Chúa gọi về lúc 2 giờ(Cali) Ngày 5 Tháng 11 Năm 2022 tại Việt Nam.
    Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Phê-rô mau về hưởng Dung Nhan Chúa. Xin Quí Cha và Quí Anh Chị Dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Phê-rô.
      Thay mặt cho Hội CCSLSQN/HN xin chia buồn với gia đình tang quyến và nhất là LM Võ Tá Đề về sự mất mát nấy.
 
                                                                              Thành Kính Phân Ưu.
Simon Nguyễn Xuân Sương.
____________________
Thành Kính Phân Ưu.

 
        
                               Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho Linh Hồn Anne được lên chốn nghỉ ngơi.
 
 
            Dược tin Thân Mẫu Anh Chị Cựu Chủng Sinh Làng Sông Qui Nhơn Giuse Nguyễn Danh Bích (NK 1967)
            là Cụ Bà Anne Nguyện được Chúa gọi về bên Việt Nam.
            Nguyện xin Chúa, qua Lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Anne mau về 
               Hường Dung Nhan Chúa và cho Gia đình vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.
 
                Xin chia buồn với gia đình tang quyến, đặc biệt là với anh chị Bích-Sương.
                Xin Quí Cha và Quí Anh Chị Dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Anne.
 
                      Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
                        Simon Nguyễn Xuân Sương.
_____________________

Thành Kính Phân Ưu.

 
                                           
                        Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ, cho Linh Hồn Gioakim được lên chốn nghỉ ngơi.
        Được tin Cụ Ông CCSLSQN Gioakim Nguyễn Ngọc Lan đã được Chúa gọi về lúc 2:11 phút (giờ Texas)                 chiều ngày 10 Tháng 10  Năm 2022, tại Sunnyvale, Texas, hưởng thọ 95 tuổi.
          Xin chia buồn với gia đình tang quyến và xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ maria và Thánh Cả Giuse,           thương đưa Linh Hồn Gioakim mau về hưởng Tôn Nhan Chúa và cho gia đình tang quyến vượt qua được           giai đoạn khó khăn nầy.
            Xin Quí Cha và Quí Anh Chị Dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Ông Gioakim.
 
       Cụ Ông Nguyễn Ngọc Lan là bào đệ của Cố Linh Mục Nguyễn Kim Ngọc (trước năm 1975 ở Quảng Ngãi).
       Năm 1975, cụ Nguyễn Ngọc Lan đã đưa anh mình là Linh Mục Nguyễn Kim Ngọc, Linh Mục Huỳnh Tòa và            Linh Mục Huỳnh Tấn Công vượt biên và định cư tại Dallas, Texas.
         Cụ Ông Gioakim Nguyễn Ngọc Lan là người  áp út trong gia đình có 12 người con về với Chúa cuối cùng,
            và cũng là người chú ruột của Nguyễn Xuân Sương.
        Xin Chúa Chúc Lành cho Quí Cha, Quí Anh Chị và gia đình luôn được mạnh khỏe và bình an.
 
                   Simon Nguyễn Xuân Sương.
_________________________

Thành Kính Phân Ưu.                                                                                             Xin cho Linh Hồn Thầy Cả Gia-Cô-Bê mau về hưởng Dung Nhan Chúa.

                Được tin Linh Mục Gia-Cô-Bê Đặng Công Anh đã về với Chúa lúc 9:11 tối ngày 24 tháng 9 năm 2022 tại nhà Hưu Dưỡng của Giáo Phận Qui Nhơn. Cha cũng là một nhạc sĩ với tên Ánh Đăng

               Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria  Mẹ Thiên Chúa và Thánh Cả Giuse, thương đưa Linh Hồn Thầy Cả Gia-Cô-Bê mau về hưởng Dung Nhan Chúa và xin cho gia đình tang quyến mau vượt qua được gia đoạn khó khăn.

                 Xin Quí Cha và Quí Anh Chị Dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Cố Linh Mục Gia-Cô-Bê.

Thay mặt cho Hôi CCSLSQN/HN xin chia buồn với Giáo Phận Qui Nhơn và Gia Đình tang quyến về sự mất mát nầy.

                                                  Thành Kính Phân Ưu.

                                    Simon Nguyễn Xuân Sương.

PS: Muốn biết thêm chi tiết,, xin quí Cha và quí anh chị vào web site của Giáo Phận:

  https://gpquinhon.org/q/ai-tin/ai-tin-linh-muc-giacobe-dang-cong-anh-qua-doi-5588.html

________________

Thành Kính Phân Ưu.

 
                    

 Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Linh Hồn Mát-ta được lên chốn nghỉ ngơi.
 
                Được tin Thân Mẫu anh CCSLSQN Trần Trung Hoà ( NK 1965) là Cụ Bà Mát-ta  Thị Ánh Tuyết, được                      Chúa gọi về Ngày 16 Tháng 6 Năm 2022 tại Dallas, Texas.
 
                    Nguyện xin Chúa, Qua sự cầu bàu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Cụ Bà Mat-ta mau về hưởng Tôn Nhan Chúa và cho gia đình vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Xin Quí Cha Linh Hướng và Quí Anh Chị Dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Bà Mát-ta Lê Thị Ánh Tuyết.
                    Xin thay mặt Hội CCSLSQN/HN xin chia buồn với anh Hòa và gia đình tang quyến.
                                     
   Thánh Kính Phân Ưu.
                       Simon Nguyễn Xuân Sương,
______________________

Thành Kính Phân Ưu.

 
                                                    
                                                                      Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Linh Hồn Phê-rô được lên chốn nghỉ ngơi.
                          Được tin Ông Cố Phê-rô Bùi Phương Hạc, CCSLSQN niên khóa 1965,
                                        được Chúa gọi về lúc 8:00 Ngày 4 Tháng 5 Năm 2022
                                                                Hưởng thọ 70 tuổi.
 
                            Ông cố Phê-rô Bùi Phương Hạc cũng là
 
                                    Bào đệ của:
                                -Cố Linh Mục Bùi Huy Bích
                                -Cố Nữ Tu Bùi Tuyết Maidòng Phao-Lô Đà nẳng.
 
                             Bào Huynh của: 
:                               -Linh Mục Bùi Sĩ Khuê (TX)
                                -Linh Mục Bùi Kim Phong (GA)
                              
                             Thân Phụ của:
                                 Linh Mục Bùi Huy Ngọc (Rome)        
 
Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, 
cho Linh Hồi Ông Cố Phê-rô mau vể hưởng Dung Nhan Chúa và xin xoa dịu những thương đau của gia đình tang quyến trong lúc nầy.
Xin Quí Cha và Quí Anh Chị Dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Ông Cố Phê-rô Bùi Phương Hạc.   
 
      Xin Thay mặt Hội CCSLSQN/HN chia buồn với Gia Đình tang quyến, đặc biệt 3 Cha: Bùi Sĩ Khuê, Cha Bùi Kim Phong và Cha Bùi Huy Ngọc.    
                                 Thánh Kính Phân Ưu.
                           Simon Nguyễn Xuân Sương.     
______________________________

Hội CCSLSQN hải ngoại
www.ccslsqn. com
ccslsqnbch@gmail.com

TÒA GIÁM MỤC QUI NHƠN
BÁO TIN

Cha PHAOLÔ TRƯƠNG ĐẮC CẦN

Vừa qua đời lúc 07:15 ngày 14 tháng 03 năm 2022
tại nhà hưu dưỡng Giáo phận Qui Nhơn

Thay mặt cho Hội CCSLSQN/HN, chúng con xin Chia buồn với Giáo Phận Qui Nhơn, Gia Đình tang quyến và đặc biệt là LM Lê Văn Nhơn và LM Lương Minh Chánh, cháu của Cố Linh Mục Phao-lô Trương Đắc Cần.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, thương đưa Linh Hồn Thầy Cả Phao-lô mau về hưởng Tôn Nhan Chúa.

Xin Quí Cha và Quí Anh Chị Dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Thầy Cả Phao-lô Trương Đác Cần.

Thành Kính Phân Ưu.

Simon Nguyễn Xuân Sương

Thành Kính Phân Ưu.
   
      1-          Được tin Bà Cố Agnes Nguyễn Thị Thật là Thân Mẫu Linh Mục Phaolo Nguyễn Công Trứ đã về với Chúa lúc 14 giờ ngày 3 Tháng 1 Năm 2022 tại Hòa Nghĩa , Cam Ranh, Việt Nam.
Chúng con xin chia buồn với cha Trứ và xin Chúa thương đưa Linh Hồn Bà Cố Agnes mau về với Chúa.
      2-          Được tin  Anh Cựu Chủng Sinh Phê-rô Nguyễn Nhàn, cùng lớp với anh Võ Thành Bút và anh Huỳnh Kim Chương, đã được Chúa gọi về lúc 17 giờ Ngày 4 Tháng 1 năm 2022 tại Bình Dương, Việt Nam.
Nguyện xin Chúa thương đưa Linh Hồn Phê-rô mau về hưởng Dung Nhan Chúa và cho gia đình vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.
            
                        Xin Quí Cha và Quí Anh Chị Dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho hai Linh hồn Agnes và Phê-rô
 
                                               Thành Kính Phân Ưu.
 
                                    Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
                                    Simon Nguyễn Xuân Sương.
_________________________

Thánh Kính Phân Ưu,

                                           
                Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Linh Hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi.
 
        Được tin Cụ Ông Giuse Lê Minh Tâm CCSLSQN/QN đã được Chúa gọi về tại Tháp Chàm, Nha             Trang, Việt Nam.  Hưởng thọ 91 tuổi.
            Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh                      Hồn Cụ Giuse Lê Minh Tâm mau về hưởng Dung Nhan Chúa.
            Thay Mặt Hôi CCSLSQN/HN xin chia buồn cùng gia đình tang quyến và xin Chúa ban bình an                    cho gia đình trước sự đau buồn nầy.
        Xin Quí Cha và Quí Anh Chị Dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn người Anh Em Giuse.                                         Xin cảm ơn Quí Cha và Quí Anh Chị.
 
                                              Thành Kính Phân Ưu
                                 Simon Nguyễn Xuân Sương.

_______________________________________________

Thành Kính Phân Ưu.
             
                                                      Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Linh Hồn Thầy Cả Phê-rô được lên chốn nghỉ ngơi.
        Được tin Linh Mục Phê-rô Nguyễn Cấp,Chánh xứ Chợ mới vửa được Chúa gọi về, xin Quí Cha và Quí Anh Chị dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Thầy cả Phê-rô được mau về hưởng Dung Nhan Chúa.
         Thay mặt Hội CCSLSQN/HN chúng con xin chia buồn với Giáo phận Qui Nhơn và Gia Đình tang quyến về sự mất mát lớn lao nầy.
          Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Thầy Cả Phê-rô mau được về với Chúa.
 
                    Thành Kính Phân Ưu.
            Simon Nguyễn Xuân Sương.
          _______________________________

Thành Kính Phân Ưu. 

  1. Phê-rô Đặng Son (22/02/1949 – 27/07/2021)

Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Linh Hồn Thầy Cả Phê-rô được lên chồn nghỉ ngơi.

            Được tin:  

                                                      Cha Phêrô ĐẶNG SON

Cha sở Giáo xứ Tuy Hòa, kiêm Hạt trưởng hạt Tuy Hòa, vừa qua đời lúc 9g50 sáng thứ Ba, ngày 27/07/2021. Tại Việt Nam. Hưởng thọ 72 tuổi.

Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, đưa Linh Hồn Thầy Cả Phê-rô mau              về với Chúa.

Xin Quí Cha Linh Hướng và Quí Anh Chị Dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Thầy Cả Phê-rô                           Đặng Son.

Xin thay mặt Hội CCSLSQN/HN chia buồn với Giáo phận Qui Nhơn và gia đình tang quyến.

Thành Kính Phân Ưu.

Simon Nguyễn Xuân Sương.

_________\\\\\\\\

Thành Kính Phân Ưu

Xin Chúa thương đưa Linh Hồn Phanxico Xavier về với Chúa

 Được tin: HỘI CỰU CHỦNG SINH TU SĨ GIÁO PHẬN QUI NHƠN TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO:

CCS PHANXICO XAVIE LÊ THANH HƯƠNG (HỌA SĨ,THI SĨ LÊ THÁNH THƯ), NK 1968 CVLSQN ĐÃ VỀVỚI CHÚA SÁNG THỨ SÁU NGÀY 16/07/2021. THỌ65 TUỔI.

Thay mặt Hội CCSLSQN/HN chia buồn với gia đình tang quyền và Hội CCSLSQN/QN.

Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, thương đưa Linh Hồn Phanxico Xavier mau về hưởng Dung Nhan Chúa và cho gia đình vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.

Xin Quí Cha và Quí Anh Chị cầu nguyện cho Linh Hồn Phanxico Xavier Lê Thanh Hương.

Thành Kính Phân Ưu.

Hội CCSLSQN/HN

Simon Nguyễn Xuân Sương.

_________________________

Thành Kính Phân Ưu.