Chia buồn

Để cùng hiệp thông cầu nguyện, xin thông báo những tin buồn từ gia đình ccs nhanh nhất đến trang nhà, xin gửi email: ccslsqnbch@gmail.com or suongnguyen87@aol.com or dsangsanjose@yahoo.com

REQUIESCAT IN PACE

Hội CCSLSQN hải ngoại
www.ccslsqn. com
ccslsqnbch@gmail.com

Thành Kính Phân Ưu
 

Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Linh Hồn Maria được về hưởng Dung Nhan Chúa.
 
    Được tin Cụ Bà Maria Trần Thị Nghi là Thân mẫu anh Bùi Trần Đang Tân CCSLSQN (1973), được Chúa gọi về lúc 10:20 sáng, Ngày 21 Tháng 2 Năm 2020. Hưởng thọ 95 tuổi. Linh Cửu Cụ hiện quàn tại:
 
                Destiny Funeral Home & Crematory, 5443 Long Beach Blvd, Long Beach, California 90805.
 
    Thay mặt Hội CCSLSQN/HN xin chia buồn cùng gia quyến và nhất là gia đình anh chị Bùi Trần Đăng Tân.
    Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Cụ Bà Maria mau về với Chúa và cho gia đình tang quyến vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.
    Xin Quí Cha và Quí Anh Chị dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Bà Maria Trần Thị Nghi.
 
                Thành Kính Phân Ưu.
            Simon Nguyễn Xuân Sương
____________________________________

Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ, cho Linh Hồn Phê-rô mau về hưởng Dung Nhan Chúa.

   Được tin:

                    Cựu Chủng Sinh  Phê Rô Võ Đình Lý,  là Bào Huynh của cố Linh Mục

Giuse Võ Đình Senvà Cựu Chủng Sinh Võ Đình Hoa,

đã qua đời lúc 4:50 sáng Chúa Nhật, ngày 16 tháng 2 năm 2020

                                                    tại Tư Gia ở Qui Nhơn, Việt Nam.

Thay mặt Hội CCSLSQN/HN xin chia buồn với gia đình tang quyến, nhất là gia đình anh Võ Đình Hoa và xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Phê-rô mau về hưởng Dung Nhan Chúa và an ủi gia đình tang quyến vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.

Xin Quí Cha Linh Hướng và Quí Anh Chị cầu nguyện cho Linh Hồn Anh Phê-rô Võ Đình Lý.

Thành Kình Phân Ưu.

Simon Nguyễn Xuân Sương

______________________________________

Thành Kính Phân Ưu
 
            Chúng con cậy vì Danh Cúa Nhân Từ cho Linh Hồn Phaolo được lên chốn nghỉ ngơi.
 
    Được tin CCSLSQN Bác Phaolo Nguyễn Trung Doanh (1944) là nhạc phụ của anh Võ Thành Công (1971), vừa được Chúa gọi về lúc 5:20 chiều Ngày 15 Tháng 01 Năm 2020 tại San Jose, California, hưởng thọ 87 tuổi.
    Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Phaolo mau về hưởng Dung Nhan Chúa và cho gia đình tang quyến vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy. Đặc biệt xin chia buồn với gia đình anh Võ Thành Công đã mất đi người cha thân yêu của mình.
    Xin Quí Cha Linh Hường dâng Thánh Lễ và Quí Anh Chị cầu nguyện cho Linh Hồn Bác Phaolo Nguyễn Trung Doanh.
            Thành Kính Phân Ưu
      Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
      Simon Nguyễn Xuân Sương
______________________

Thành Kính Phân Ưu.

Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Linh Hồn Nicholas được lên chốn nghỉ ngơi.

Nhận được tin Anh Nicholas lê Minh Toàn(CCSLSQN 1967) vừa được Chúa gọi về tại Việt Nam. Thay mặt Hội CCSLSQN/HN xin chia buồn với gia đình tang quyến và xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Nicholas mau về hưởng Dung Nhan Chúa và cho gia đình tang quyến vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.

Xin Quí Cha và Quí Anh Chị cầu nguyện cho Linh Hồn anh Nicholas Lê Minh Toàn.

Thành Kính Phân Ưu.

Thay mặt Hội CCSLSQN/HN

Simon Nguyễn Xuân Sương

__________________________________

Thành Kính Phân Ưu
                                                                                               
                                                             
                         Chúng Con Cậy Vì Danh Chúa Nhân Từ, cho Linh Hồn Anna được lên chốn nghỉ ngơi,
 
              Nhận được tin Chị Anna Hoàng Thị Tuyết Nga, là vợ của anh Jos Đoàn Hậu, Chủ Tịch Hội                               CCSLSQN/QN, được Chúa gọi về lúc 6:20 Ngày 27 Tháng 11 Năm 2019 tại Việt Nam.
             Hưởng dương 58 tuổi. lúc 6:20 Ngày 27 Tháng 11 Năm 2019 tại Việt Nam, Hưởng dương             58 tuổi. Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, thương đưa Linh Hồn Anna                  mau về hưởng Dung Nhan Chúa và giúp đỡ anh Đoàn Hậu cũng như gia đình tang quyến vượt qua
            được giai đoạn khó khăn nầy.
                Thay mặt Hôi CCSLSQN / HN Xin chia buồn với anh Chủ Tịch Đoàn Hậu và chúng tôi sẽ tiếp tục                 nguyện cầu cho Linh Hồn Anna mau về với Chúa.
                        Thành Kính Phân Ưu.
                         Hội CCSLSQN/HN
                Simon Nguyễn Xuân Sương.    
 ________________________
Thành Kính Phân Ưu
                               
                                            Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho Linh Hồn Phaolo được lên chốn nghỉ ngơi.
 
        Được tin CCSLSQN Cụ Phaolo Nguyễn Thanh Cao ( năm 1939) vừa được Chúa gọi về chiều ngày Thứ             Năm, ngày 7 Tháng 11 Năm 2019, tại St. Paul, Minesota, USA, hưởng thọ 91 tuổi.
 
        Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Phaolo mau về                 hưởng Dung Nhan Chúa và nâng đỡ tang quyến vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.
            Xin Quí Cha Linh Hướng và Quí Anh Chị Dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh hồn Phaolo.
        Thay mặt cho Hội CCSLSQN/HN thành kính phân ưu cùng gia đình tang quyến.
                                Thành kính phân ưu.
                        Simon Nguyễn Xuân Sương
 

CHIA BUỒN

Được tin Cụ Bà  Anna lê Thị Đức là Nhạc Mẫu anh Nguyễn Quốc Khoa CCSLSQN vừa được Chúa gọi         về lúc 7:40 sáng ( giờ VN),  Ngày 28 Tháng 8 Năm 2019 tại Giáo Xứ Hàng Xanh, Sài gòn
    Hưởng Thượng Thọ 97 tuổi.
        Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Cụ Bà         Anna được mau về hưởng Dung Nhan Chúa và cho gia đình tang quyến vượt qua được giai đoạn khó
        khăn nầy.
    Xin Quí Cha và Quí Anh Chị Dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Bà Anna Lê Thị Đức.
        Thành Kính Phân Ưu.
 
            Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
            Simon Nguyễn Xuân Sương
______________________

Thành Kính Phân Ưu

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh Hồn Giuse

Được lên chốn nghỉ ngơi.

Được tin Cụ Ông Giuse Huỳnh Nhuận (CCSLSQN 1938) vừa được Chúa gọi về lúc 2:25 PMngày 25/5/2019 tại Maryland.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức  Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, thương đưa Linh Hồn cụ Giuse mau về hưởng Dung Nhan Chúa và xin cho gia đình tang quyến vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.

Xin Quí Cha Linh Hướng và Quí Anh Chị dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse

(Cụ Giuse Huỳnh Nhuận là bào đệ LM. Huỳnh Nhẫn và là bào huynh LM Hoàng Kim và Ông Hoàng Sơn)

Thay mặt Hội CCSLSQN/HN xin chia buồn cùng quyến và xin Chúa ban cho Linh Hồn Giuse mau về với Chúa. Hội sẽ xin Lễ cho Linh Hồn Giuse và xin Hội Phao Lô Châu dâng Thánh Lễ cho Cụ.

Thành Kính Phân Ưu

Simon Nguyễn Xuân Sương

_______________________________

Được tin

Cha Cố GIOAKIM NGUYỄN THÚC NÊN
Bác của anh NGUYỄN HỮU THUẦN,
 

Đã được Chúa gọi về lúc 15 giờ 30 Thứ Sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2019
 Tại Kontum, Việt Nam.
            Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cho
Linh Hồn Thầy Cả Gioakim Nguyễn Thúc Nên được mau về hưởng Dung Nhan Chúa và xin ban cho gia đình tang quyến vượt qua được gia đoạn khó khăn nầy.
            Thành Kính Phân Ưu
        Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
        Simon Nguyễn Xuân Sương
_________________________________
Được tin Cụ Bà Matta Nguyễn Thị Thảo, nhạc mẫu của CCSLSQN Nguyễn Bình Thuận(1967) được Chúa gọi về ngày 21/2/2019 Tại thành phố Stanton, Orange County, USA. Hưởng thọ 89 tuổi.
Xin Chúa, qua lời cầu bàu của đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Matta được vể hưởng Dung Nhan Chúa và cho gia đình tang quyến vượt qua được giai đoại khó khăn nầy.
    Xin Quí Cha và Quí Anh Chị cầu nguyện cho Linh Hồn Matta.
 
            Thành kính phân ưu.
    Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
       Simon Nguyễn Xuân Sương
_______________________
Được tin Cụ Ông Giuse Nguyễn Đức Tân là Thân Phụ CCSLSQN Nguyễn Bá Phụng, Texas vừa được Chúa gọi về. Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, sớm đưa Linhh Hồn Giuse về với Chúa và cho gia đình tang quyến vượt qua được giai đoạn đau buồn nầy.
    Xin Quí Cha Linh Hướng và Quí Anh Chị cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse.
 
        Thành Kính Phân Ưu.
 
                Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
                Simon Nguyễn Xuân Sương
-______________________
Được tin bà Anna Nguyễn thị Thơ, thân mẫu của anh Nguyễn Xuân Sương, hiện là chủ tịch hội ccslsqn hải ngoại, đã được Chúa gọi về ngày 3/2/2019 tại Sài gon Việt Nam. Hội ccslsqnhn xin chia buồn cùng anh chị Sương và tang quyến. Xin Chúa sớm đưa Linh hồn cụ bà Anna vào chốn trường sinh và ủi an anh chị Sương và gia quyến vượt qua nổi đau mất mẹ.
Xin qui cha dâng lễ và anh em ccslsqn cầu nguyện cho cụ bà ANNA.
Thành kính phân ưu.
TM. CCSLSQN HN
Joachim Sang Nguyễn
________________
Được tin trễ Bà Cố Maria Nguyễn thị Ký là Thân mẫu Linh Mục Jos Võ Tuấn đã được Chúa Gọi về ngày 27/1/2019 tại Việt Nam. Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, thương đưa Linh Hồn Maria mau về với Chúa và nâng đỡ cha Jos Võ Tuấn vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.
 
    Thành Kính Phân Ưu
Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
Simon Nguyễn Xuân Sương
Được Tin Bà Cố Maria, thân mẫu của Linh Mục Nguyễn Bá Đương và CCSLSQN Nguyễn Duy Niên vừa được Chúa gọi về. Chúng con Hội CCSLSQN/HN xin thành thật chia buồi với Cha, anh Niên và gia đình tang quyến.
    Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Bà Cố Maria mau vể hưởng Dung Nhan Chúa và cho gia đình tang quyến vượt qua được gia đoạn khó khăn nầy.
 
    Thành Kình Phân Ưu
    Hội CCSLSQN/HN
Simon Nguyễn Xuân Sương
________________

TIN BUỒN
Hội ccslsqn vừa nhận được tin buồn:
Anh HOÀNG SƠN ccslsqn đã được Chúa gọi về ngày 22/12/2018 tại Houston, TX.
Anh Hoàng Sơn là Cựu Chủ Tịch Hội Thân Hữu Qui Nhơn, trước nhiệm kỳ của anh Võ Thành Bút.
Anh Hoàng Sơn là bào đệ của 2 Linh Mục Huỳnh Nhẫn và Huỳnh Kim ( Đang nghỉ hưu tại Làng Sông).
Hội ccslsqn xin thành kính chia buồn cùng cha Huỳnh Kim và tang quyến. Nguyện xin Chúa sớm đón linh hồn anh Hoàng Sơn vào chốn trường sinh.
TM.BCH
Sang Nguyễn

____________

TIN BUỒN
Thân phụ anh Nguyễn Minh Dũng (CCSLSQN-NK 65) là
Cụ ông Phanxico Xavier NGUYỄN KÍNH, sinh năm 1929 tại Bình Định
Từ trần lúc 0 giờ 30 ngày 02/4/2018, tại Thành Hải, TP. Phan Rang Tháp Chàm, hưởng thọ 89 tuổi
Chương trình Lễ tang:
– 19 giờ 00 ngày 02/4/2018: Thánh lễ tại gia do cha Tuấn chủ tế
– 18 giờ 00 ngày 03/4/2018: Nghi thức tẩm liệm do cha quản xứ chủ sự
– 19 giờ 00 ngày 03/4/2018: Thánh lễ tại gia do cha Thẩm chủ tế
– 04 giờ 30 ngày 04/4/2018: Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Tân Hội
An táng tại nghĩa trang Tân Hội (Cà Đú)
Kính báo

______________________

Vợ của anh Hoàng Sơn (CCSLSQN 1949) đã được Chúa gọi về tại Texas.
Anh Hoàng Sơn là Cựu Chủ Tịch Hội Thân Hữu Qui Nhơn, trước nhiệm kỳ của anh Võ Thành Bút.
Anh Hoàng Sơn là bào đệ của 2 Linh Mục Huỳnh Nhẫn và Huỳnh Kim ( Đang nghỉ hưu tại Làng Sông).
Anh Hoàng Sơn đương nằm bệnh viện vì khi biết vợ lìa trần, anh lấy tấm mền đắp cho chị, sau đó lái xe đi và gặp tai nạn trên đường đi, cũng có nguồi tin anh bị bệnh quên nhưng mức độ như thế nào thì chưa ai biết vì con của anh cũng không biết ai để liên lạc.
Xin Quí Cha và Quí Anh Chị Dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho chị được mau về hưởng Dung Nhan Chúa và cho anh Hoàng Sơn vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.
Nếu Ai có liên lạc được với gia đình anh Hoàng Sơn, xin thông tin cho nhau để xem gia đình anh có cần giup đỡ gì thì tin cho Hội biết để giúp đỡ anh.
Xin Cảm ơn Quí Cha và Quí Anh Chị
Thay mặt cho Hội CCSLSQN / HN xin chia buồn cùng Anh Hoàng Sơn và tang quyến. Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn chị được mau về hưởng Dung Nhan Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
Simon Nguyễn Xuân Sương

_____________________

Chúng con vừa nhận được tin buồn rất trể.
Sáng nay, lúc 05g 00 ngày 3 tháng 4 năm 2018 tại nhà thờ giáo xứ Phú Phong,thuộc Giáo phận Nha trang một Thánh Lễ An Táng rất long trọng được cử hành với sự chủ tế của Đức Giám Mục Giáo Phận Qui nhơn cùng Linh mục đoàn của giáo phận Qui nhơn.
Bà cố Maria Hảo đã bình an về cùng Chúa ngày Chúa nhật 1 tháng 4 năm 2018.
Bà cố là thân mẫu của ccslsqn/59 NGUYỄN LƯƠNG , Tx, USA
Và là thân mẫu của Xơ Bề Trên của DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIÊSU TÌNH THƯƠNG, Cơ sở tại Tiểu Chủng Viện Làng Sông.
Theo tin của anh Nguyễn Phòng ccs63 ở cùng giáo xứ này cho biết là anh không thể biết nhiều hơn và cũng không thể thông báo kịp thời vì anh đang ờ Binh viện suốt thời gian này.
ANH EM CCSLSQN TRONG NƯỚC
XIN CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH ANH CCS/59 NGUYỄN LƯƠNG,
VÀ VỚI XƠ BỀ TRÊN DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIESU TÌNH THƯƠNG
CÙNG CỘNG ĐOÀN DÒNG.
NGUYỆN XIN ÁNH SÁNG CHÚA PHÚC SINH
CHIẾU SOI TRÊN LINH HỒN MARIA.

FxHoangTy

____________________
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho Linh Hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi.

Được tin CCSLSQN Giuse Đậu Thống ( NK 1963) vừa được Chúa gọi về lúc 17:30 ngày 5/2/2018 tại Sài gòn.
Xin Thiên Chúa là Cha Toàn năng, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn anh Giuse mau về hưởng Dung Nhan Chúa và xin nâng đỡ chị Đậu Thống và gia đình tang quyến vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.
Xin Quí Cha và Quí Anh Chị dâng Thánh Lễ và góp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse Đậu Thống.
Thành Kính Phân Ưu.
Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
Simon Nguyễn Xuân Sương.

___________________

Phân ưu

Được tin LM Anton Nguyễn Trường Thăng vừa được Chúa gọi về lúc 5:00 sáng ngày 7/1/2018 tai Đà nẳng.
Chúng con đại diện cho Hội CCSLSQN/ hn xin chia buồn với tang quyến nhất là chị Ba và xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, sớm đưa Linh Hồn Thầy Cả Anton mau về với Chúa._
Xin Quí Cha và Quí Anh Chị dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Thầy Cả Anton.
Thay mặt Hội CCCLSQN/hn
Simon Nguyễn Xuân Sương

___________________

Được tin thân phụ của ccs Huỳnh Xuân Thượng là

CỤ MI-CA-E HUỲNH XUÂN CẢNH

Sinh năm 1925 tại Gò Thị, Quy Nhơn, Việt Nam
Đã được Chúa gọi về ngày 5 tháng Giêng năm 2018 (Nhằm ngày 19 tháng 11 năm Đinh Dậu) lúc 16:30h tại Tư Gia
Hải Sơn, Phước Hòa, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu
Hưởng thọ 93 tuổi

Hội ccslsqn/hn xin chia buồn cùng anh Huỳnh Xuân Thượng và tang quyến. Nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn cụ Micae vào chốn trường sinh.

HCCSLSQNHN

-______________________________

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh Hồn Cụ Bà Ursula được lên chốn nghỉ ngơi.

Được tin nhạc mẫu anh Đào Văn Chính (CCSLSQN 1962) vừa được Chúa gọi về ngày 4/12/2017 tại Orange County, Nam California.
Thánh Lễ an táng: 10:00 sáng thứ Bảy ngày 9/12/2017
Tại: Nhà Thờ St. Barbara.
Địa chỉ:730 S.Euclid St. Santa Ana. Ca
Linh Mục chủ tế: LM Chánh Xứ Giuse Phạm Ngọc Tuấn
Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Cụ Bà Ursula Võ mau về hưởng Dung Nhan Chúa và cho gia đình tang quyến, đặc biệt là anh Chính và Chị Phượng vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.

Xin Quí Cha Linh Hướng và Quí Anh Chị CCSLSQN dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Ursula.
Thành Kính Phân Ưu.
Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
Simon Nguyễn Xuân Sương

_____________________

Thành Kính Phân Ưu
Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ
cho Linh Hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi.

Được tin Thân Mẫu anh Đỗ Binh( CCSLSQN 1962) vừa từ trần tại Việt Nam.
Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, thương đưa Linh Hồn Maria sớm được vể hưởng Dung Nhan Chúa và cho gia đình tang quyến vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.
Xin Quí Cha và Quí Anh Chị cầu nguyện cho Linh Hồn Maria.

Thành Kính Phân Ưu.
Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
Simon Nguyễn Xuân Sương.

_____________________

Chúng Con Cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Linh Hồn Matta được về với Chúa.

Được tin Thân Mẫu anh Phùng Tuệ( ccslsqn 1962) vừa về với Chúa lúc 11:45 ngày Thứ Sáu, Tháng 11,
Năm 2017.
Xin Quí Cha và Quí Anh Chị cầu nguyện cho Linh Hồn Matta mau về hưởng Dung Nhan Chúa.
Xin thành thật chia buồn với anh Phùng Tuệ và gia đình về sự mất mát lớn lao nầy.

Thành Kính Phân Ưu.
Thay mặt Hôi CCSLSQN/HN
Simon Nguyễn Xuân Sương

____________________

Được tin:

ÔNG PHILIPPHÊ NGÔ TRUNG CHÍ.
NHẠC PHỤ CỦA CCS MATTHIA NGUYỄN TẤN HÙNG(NK1974-75)
ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ LÚC 06H15 NGÀY 18/11/2017.
Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, xin đưa Linh Hồn Philipphe mau về hưởng Dung Nhan Chúa và cho gia đình vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.

Thành Kinh Phân Ưu.
Thay mặt Hôi CCSLSQN/HN
Simon Nguyễn Xuân Sương

____________________
Chia Buồn

To: ccslsqn
Được tin anh Giuse HUỲNH TRỌNG LINH , nguyên quán giáo xứ Tân Quán, Tuy Phước, Bình Định. Hiện là chủ tịch HĐGX Phước Hải tp Nha trang. Anh là ccslsqn 1959-1964 (cùng lớp cha Sanh, Anh Phong, Sang, Khiết… ) – Đã được Chúa gọi về trong thời gian du lịch tại thành phố Colorado Hoa kỳ vào ngày 15/10/2017 . Hài cốt đã được chuyển vê Việt Nam và Thánh lễ an táng đã được tổ chức tại nhà thờ Phước hải TP Nha trang ngày 23/10/2017.
Thành kính chia buồn cùng chị Linh, cac cháu và tang quyền. Nguyện xin Chúa sớm đón Linh hồn Giuse vào chốn trường sinh.
Xin quí cha và anh em ccslsqn dâng lễ và cầu nguyện cho linh hồn người anh em Giuse Huỳnh Trọng Linh.
Thành kính phân ưu

TM. BCH. CCSLSQN. HN
Phó CT
Sang Nguyen

___________________

Vừa nhận được tin:
Cụ Phê rô LÊ THIÊM sinh năm 1919
là thân phụ của 2 anh Ccs65 Lê Mến và ccs69 LÊ PHÚC
được Chúa gọi về LÚC 11g00 ngày 01/11/2017 tại Việt Nam.
Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, thương đưa Linh Hồn Phê rô mau về với Chúa và cho gia đình vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.

Thành Kính Phân Ưu.
Thay mặt Hội CCSLSQN / HN
Simon Nguyễn Sương

_____________________

Thành Kính Phân Ưu.

Hội CCSLSQN/HN xin chia buồn với Tang Quyến trước sự ra đi của cụ bà Lucia- là phu nhân của cụ ông FX.Assisi Phan Điểm (RIP) CCSLS NK/37 và là thân mẫu của anh FX Phan Bá Hoàng (RIP) CCSLSQN NK/70 hiện ở Giáo Xứ Vinh Trang, Việt Nam.
Nguyện Xin Chúa thương đưa Linh Hồn Lucia mau về với Chúa và nâng đở gia dình tang quyến vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.

Thành kính phân ưu.
Thay Mặt Hội CCSLSQN/HN
Simon Nguyễn Sương

____________________

 

Thành Kính Phân Ưu
             
  alt Xin chia buồn cùng gia đình tang quyến.

                       
Đượ
c tin từ anh Hữu Quang nhắn:
CCSLSQN Andreas Lê Trang ( 1962) đã được Chúa gọi về lúc 15:30 (giờ VN), ngày 27/10/2017 tại Long Thành, Đồng Nai, VN.
Thành Lễ an táng sẽ được tổ chức tại Giáo Xứ Hiền Hòa, gh Long Thành, GP Xuân Lộc vào 4:30 sáng 30/10/2017
.

                                                                alt

            Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin đưa Linh Hồn Andreas Lê Trang  mau về với Chúa.

    Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, thương đưa Linh Hồn Andre mau về hưởng Dung Nhan Chúa và xin nâng đỡ gia đình tang quyến vượt qua được giai đoạn  khó khăn nầy.
    Xin Quí Cha và Quí Anh Chị dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Andre. Đặc biệt là Cha Trí Dũng, Cha Quí và các anh: Phùng Tuệ, Đỗ Chia, Tạ Ri, Mậu Thích, Tần Dũng, Chính San Jose cầu nguyện cho người anh em cùng lớp.
    Thành Kính Phân Ưu.

Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
Simon NGuyễn Xuân Sương

__._,_.___

PHÂN ƯU

Qúi Cha và Qúi Anh Chị thân mến,

Chúng con Cậy vì Danh Chúa Nhân Từ, xin đưa Linh Hồn Thầy cả Phêro về với Chúa.
(Cha Cố Phêro chỉ thích mặc áo dài trắng mà thôi.)

Vừa được tin Cố Linh Mục Vũ Văn Tự Chương, đã từng là Giáo sư tại Tiểu Chủng Viện Làng Sông Qui Nhơn, vừa được Chúa gọi về ngày 15/10/2017 tại Sài gòn. Chúng con, CCSLSQN/HN xin chia buồn cùng gia đình tang quyến và nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Thầy Cả Phêro mau về hưởng Dung Nhan Chúa.
Xin Quí Cha Linh Hướng vá Quí Anh Chị Dâng Thánh Lễ, cầu nguyện cho Cha Cố Phêro Vũ Văn Tự Chương
Thành Kính Phân Ưu.
Thay mặt cho Hội CCSLSQN/HN
Simon Nguyễn Xuân Sương ( Học trò cũ của Cha)
__._,_.___

Chia Buồn.
Kính Gửi Quí Cha và Quí Anh Chị,

Được tin Cụ Ông Nguyễn Xuân Đài sinh năm 1930, là thân phụ của CCSLSQN Nguyễn Xuân Tâm (1971), là anh rể của Cố LM. Huỳnh Thanh Khương và CCSLQN Huỳnh Thanh Phong (1959),vừa qua đời tại tiểu bang Ohio, USA.
.
Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Phao-Lô được mau về với Chúa và cho gia đình tang quyến vượt qua được những khó khăn trong giai đoạn nầy.

Xin Quí Cha và Quí Anh Chị cầu nguyện cho Linh Hồn Phaolo và gia đình tang quyến..

Thành Kính Phân Ưu.
Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
Nguyễn X. Sương

_____________________

Thành Kính Phân Ưu.
Được tin Cụ Ông
J.M. PHAN THANH LONG ccslsqn48 dã về với Chúa tại Cam Ranh VN.
Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn J.M Được mau về hưởng Tôn Nhan Chúa.
Xin Quí Cha và Quí Anh Chị cầu nguyện cho Linh Hồn J.M được lên chốn nghỉ ngơi và cho gia đình tang quyến vượt qua được những khó khăn hiện tại.
Thành kính phân ưu,
Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
Nguyễn Sương
__._,_.___

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Anh em ccslsqn
Xin chia buồn cùng
cha Lê Kim Ánh và anh Lê Kim Nhựt
NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA NHÂN TỪ
THƯƠNG BAN CHO LINH HỒN MARIA
ĐƯỢC HƯỞNG PHÚC VINH MUÔN ĐỜI

Hội ccslsqn

_______________________________
Được tin thân phụ của cha Huỳnh Ngọc Luận (VN) và Đức Ông Huỳnh Tấn Hải (Oslo, Na-uy), là Ông Cố An-Tôn Huỳnh Chánh, vừa được Chúa gọi về ngày 12-7-2017 tại Galena- Ohio. Hưởng thọ 100 tuổi.
Xin chia buồn cùng hai cha và anh chị em trong gia đình cùng tang quyến, trước sự vĩnh biệt người cha thân yêu.
Nguyện xin Chúa sớm đón nhận linh hồn An-Tôn về quê hương nước Trời.

Xin quí cha dâng thánh lễ câu nguyện cho linh hồn Anton. Xin anh em ccslsqn cùng hiệp thông cầu nguyện.
Thành Kính Phân Ưu.

Hội ccslsqn

____________________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cụ Bà Ane Nguyen thi Quy than mau cua CCS Le nguyenVu ( hien cu tru tai Toronto, Canada) qua doi hom CN 23/6/2017 tai VN. Huong tho 81 tuoi.
Xin Quí Cha Linh Hướng và Quí Anh Chị Dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ An Nê sớm được về Hưởng Dung Nhan Chúa và xin cho gia đình Anh Lê Nguyên Vũ và tang quyến vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.
Thành kính phân ưu.
Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
Sim Nguyễn Sương

__._,_.___

Chúng con nhận được tin Ông Cố Tađêô Simon Tạ Đức Khâm là thân phụ của  Linh Mục Lê Trung Khuê CCSLSQN (69), vừa từ trần ngày 26 Tháng 2 Năm 2017 tại Viêt Nam.
    Nguyện xin Chúa nhân từ thương đưa Linh Hồn Ông Cố Tađêô Simon mau về hưởng Dung Nhan Chúa  và xin yên ủi cho Linh Mục Lê Trung Khuê cũng như tang quyến vượt qua được giai đoạn thương tâm nầy.
    Xin Quí Cha Linh Hướng và Quí Anh Chị CCSLSQN/HN dâng Thánh Lễ và cầu     nguyện cho Linh Hồn Ông CốTađêô Simon.
    Chưa đầy 1 năm, Linh Mục Lê Trung Khuê đã phải chịu 2 tang vừa Mẹ vừa Cha. Thật là một sự mất mát quá lớn lao. Xin Chúa, qua lời cấu bàu của Thánh cả Giuse, ban cho Cha được sự bình an và gìn giữ Cha trong Tình Yêu của Ngài.
                Thành kính phân ưu.
        Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
         Simon Nguyễn Xuân Sương
_________________________________________
Được tin buồn Thân phụ của cha Ngyuyễn Kim Sơn, là Ông Cố Thomas Nguyễn Kim Anh , vừa qua đời tại Edmonton, Canada , hưởng  thọ 88 tuổi,

Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng  cha Sơn , gia đình và tang quyến, trước sự ra đi vĩnh viễn của người cha thân yêu.
Xin Chúa sớm đón nhận Linh hồn Ông cố Thomas về quê hương Nước Trời hưởng Nhan Thánh Chúa.

* Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh Lễ cầu cho Linh hồn Toma.
*Xin quý anh em hiệp dâng lời cầu nguyện.

TM HỘI CCSLQQN-HN
PCT
Sang Nguyen

Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ, cho Linh Hồn Tôma được lên chốn nghỉ ngơi
.Được tin:
Cụ TÔMA PHẠM ĐÌNH THUẬN, thường gọi là Thầy Thuần, sinh năm 1929 tại Đồng Quả, Hoài Ân, Bình Định, cu chng sinh Làng Sông Qui Nhơn, khóa 1940, cùng lớp với cha Phêrô Nguyễn Quang Báu,
vừa được Chúa gọi về lúc 8g20 sáng Thứ Hai, 09-01-2017, tại tư gia ở giáo xứ Song Mỹ, giáo hạt Ninh Sơn, giáo phận Nha Trang, thuộc Thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, hưởng thọ 89 tuổi.
    Thay mặt cho các Anh Chị CCSLSQN-HN xin chia buồn với tang quyến và xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, thương đưa Linh Hồn Tôma sớm về gần bên Chúa và chúc lành cho gia đình để gia đình của Thầy Thuần vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.
    Xin Quí Cha Linh hướng và Quí Anh Chị CCSLSQN-HN dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Tôma.
        Thành kính phân Ưu.
Thay mặt Hội CCSLSQN-HN
Simon Nguyễn X Sương.
 ______________________________________________________
Xin trân trọng báo tin cho anh em CCS Làng sông Quy nhơn, cách riêng anh em trong niên khóa 68-69. Anh Phê rô PHẠM QUANG TUẤN CCS niên khóa 1968, hiện ngụ tại Dầu giây, Huyện Thống nhât, Tỉnh Đồng nai . Đã qua đời lúc 3g30 ngày 27.12.2016, Động quan lúc 4g00 ngày 30.12.2016, sau đó an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Dầu giây, Tỉnh Đồng nai. Xin kính báo cùng chư vị anh em.
Trung Đặng
___________________________________________________

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho Linh Hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi.
  

 Được tin:

Niên Trưởng ccslsqn/hn, cụ Giuse Nguyễn Công Luận,Nk 1939-40, vừa ̣được Chúa gọi về lúc 6:00 AM ngày 27/12/2016 tại Houston, TX. Hưởng thọ 88 tuổi.

    Xin chia buồn với gia đình tang quyến về sự mất mát lớn lao nầy.
Xin Quí Cha Linh Hướng và Quí Anh Chị CCSLSQNHN Dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Giuse mau về hưởng Dung Nhan Chúa và xin cho gia đình vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.
    Thành Kính Phân Ưu
Thay mặt các anh em CCSLSQNHN.
Simon Nguyễn Xuân Sương.
_____________________________________

Xin Chúa cho Linh Hồn Phanxicô về với Chúa.
Được tin:
Cụ Ông ccslsqn/43  PHANXICÔ TRẦN ĐĂNG MỸ Sinh: 21.02.1933
Từ trần lúc 3 giờ, ngày 04 tháng 12 năm 2016
Tại: Hộ Diêm, Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

Là Thân phụ của Cha Phanxicô Xavie Trần Đăng Đức (ccslsqn)
Chính xứ Đông Mỹ, Giáo hạt Phú Yên

Chúng con xin chia buồn với LM Trần Đăng Đức và gia đình tang quyến.
Xin Chúa thương đưa Linh Hồn Ông Cố Phanxicô mau về hưởng Tôn Nhan Chúa và nâng đỡ gia đình tang quyến trong lúc khó khăn nầy.
    Thành Kính Phân Ưu.
Thay mặt các anh em CCSLSQN hải ngoại.
   Sim Ng Sương

_____________________________________________
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho Linh Hồn Bá Cố Anna được lên chốn nghỉ ngơi.
 
    Được tin Bà Cố Anna Tran Thi Het là Thân mẫu CCSLSQN Linh Mục Lê Trung Khuê (1969)  được Chúa gọi về Ngày 1 Tháng 12 năm 2016. Chúng con xin thành thật chia buồn với Cha Lê Trung Khuê và gia đình tang quyến.
    Xin Chúa ban cho Cha và gia đình vượt qua được những giây phút khó khăn nầy và cũng xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, thương đưa Linh Hồn Bà Cố Anna mau về hưởng phúc trường sinh với Chúa.
    Xin Quí Cha Linh Hướng và tất cả Anh Chị CCSLSQN / HN dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Bà Cố Anna.
    Thành Kính Phân Ưu.
Thay mặt Hội CCSLSQN / HN
  Simon Nguyễn Xuân Sương.

__________________________________________

Quí Cha và Quí Anh Chị thân mến,

Được tin mẹ của CCSLSQN / HN Hứa V Quang vừa về với Chúa 7 giờ sáng Thứ bảy Ngày 5 Tháng 11 năm 2016 tại SanJose, Bắc California, hưởng thọ 105 tuổi.
Xin Quí Cha và Quí Anh Chị dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Anna.
Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse, xin đưa Linh Hồn Cụ Anna được sớm về hưởng Dung Nhan Chúa và cũng xin Chúa an ủi cho anh Quang cũng như gia đình vượt qua được gia đoạn khó khăn nầy.
Thành kính phân ưu
Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
Simon Nguyễn X Sương
___________________________________________________________
Được tin Cụ Phao lô Nguyễn Quang Hiển được Chúa gọi về ngày 14/9/2016, hưởng thọ 90 tuổi. Cụ đã từng là Chủ Tich Hội CCSQN.
    Xin chia buồn cùng tang quyến và xin Chúa thương đưa Linh Hồn Phao lô về với Ngài và nâng đỡ gia đình trong lúc đau buồn nầy.
    Xin Quí Cha Linh Hướng và Quí Anh Chị CCSLSQN/HN Dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Phao lô và gia đình cùa Cụ .
    Thành kính phân ưu.

Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
Simon Nguyễn Xuân Sương
_________________________________________________________________
Được tin buồn  CCSLSQN, Cụ Ông Giuse Nguyễn Đức Tân cũng là thân phụ của CCSLSQN Nguyễn Bá Phụng (1965) đã được Chúa gọi về Ngày 3 Tháng 9 Năm 2016 tại Houston, hưởng thọ 86 tuổi.
           
            Hội CCSLSQN/HN thành thật chia buồn cùng
                  anh/Chị Nguyễn Bá Phụng và gia đình.
    Nguyện xin Chúa  xót thương đưa Linh Hồn Giuse  sớm được vể hưởng Dung Nhan Chúa và ban cho gia đình A/C Phụng can đảm vượt qua giai đoạn khó khăn nầy.
    Xin Quí Cha Linh Hướng và Qui Anh Chị CCSLSQN/HN dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse.
         
    Thay mặt Hội CCSLSQN/HN thành kính phân ưu.
                Nguyễn Xuân Sương
_______________________________________________________________________________
TIN BUỒN
Cụ bà Maria Madalena Hồ Thị Điểu, sinh năm 1932 là thân mẫu của Hoàng Yến – CCSLSQN NK 1970 vừa qua đời lúc 9h30 ngày 10/8/2016 (hưởng thọ 85 tuổi). Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Đồng Tiến lúc 7h00 ngày 13/8/2016. Xin quý anh chị giúp lời cầu nguyện cho linh hồn Maria Madalena được hưởng nhan thánh Chúa
FX Hoang RTy
_______________________________________________________________________________
CCSLSQN KHU VỰC SÀI GÒN VÀ VÙNG PHỤ CẬN TRÂN TRỌNG BÁO TIN:
THÂN MẪU CỦA CCS LOUIS CAO XUÂN DŨNG (CCSLSQN NK 1964)
CỤ BÀ MARIA CAO THỊ NGOÃN
SINH NĂM 1929 TẠI HẢI DƯƠNG 
ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ LÚC 08H38 NGÀY 28/05/2016 THỌ 88 TUỔI 
NGHI THỨC TẨM LIỆM LÚC 19H00 NGÀY 28/05/2016
THÁNH LỄ AN TÁNG LÚC 4H30 SÁNG THỨ TƯ NGÀY 01/06/2016
XIN PHÂN ƯU CÙNG CCS LOUIS CAO XUÂN DŨNG VÀ TANG QUYẾN
XIN CHÚA THƯƠNG CHO CỤ BÀ MARIA SỚM HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA.
XIN MẸ MARIA NÂNG ĐỠ TANG QUYẾN TRONG LÚC BIỆT LY NÀY.
XIN ANH CHỊ EM CCSLSQN CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN CỤ BÀ MARIA.
_________________________________________________________
Được tin từ LM Nguyễn Kim Sơn, Sts Peter and Paul Church, Georgia, USA báo tin:

        CCSLSQN/HN Cụ Ông Thomas Nguyễn Văn Nhân
( lớp 1941),  sống tại New Jersey, cùng lớp với Cha             Sinh ( R.I.P), nguyên cha sở Bình Can.
         Cụ trên đường đi thăm gia đình ở Sanannah, GA và qua đời sáng ngày 23, Tháng 5 năm 2016, thọ 87              tuổi.
                Thánh Lễ an táng sẽ cử hành tại Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Phêrô và Phaolô sáng thứ Bảy nầy.

        Xin Chúa Xót Thương đưa Linh Hồn  Cụ Thomas mau  về hưởng Dung Nhan Chúa và an ủi, nâng đỡ gia         đình tang quyến vượt qua giai đoạn đau buồn nầy.
        Xin Quí Cha Linh Hướng vá Quí Anh Chị CCSLSQN/HN dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn                 Thomas Nguyễn Văn Nhân.
        Hội CCSLSQN/HN thành kính phân ưu cùng gia đình tang quyến.

        Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
        Simon Nguyễn Xuân Sương.
_______________________________________________________
Được tin Nhạc Mẫu Thầy Nguyễn Lương là :
        Cụ Bà Martha Trần Thị Thoa đã qua đời hôm 14 Tháng 5 Năm 2016 và được an táng tại Baton Rouge, Louisiana.
Xin chia buồn cùng Thầy và gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa, là Đấng giàu lòng thương xót, xin đưa Linh Hồn Martha mau về bên Chúa và xin Ngài giúp cho gia đình tang quyến vượt qua được giai đoạn khó khân nầy. Xin Quí Cha Linh Hương vá Quí Anh Chị CCSLSQN/HN Dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Martha.
    Đại diện cho Hội CCSLSQN/HN Thành Kính Phân Ưu.
Thay Mặt cho Hội.
Nguyễn X Sưong (Học trò cũ của thầy)

PS: Thầy Nguyễn Lương đã làm Giám Thị chú nhỏ năm 1963, tại Làng Sông.
________________________________________

Nhận được tin buồn cụ Ông: Andre Lê Bình

        là Thân Phụ của CCSLSQN Lê Trang (1962)
        là Chú Ruột của LM Lê Thu Thâu (1968)
        là Nhac phụ của CCSLSQN  Nguyễn Đức Thành (1969)
       
            đã được Chúa gọi về ngày 8/5/2016 Tại Bà Rịa, Vũng Tàu.

        Hội CCSLSQN/HN xin thành kính phân ưu với gia đình và nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót  
         tha thứ mọi tội lỗi của Linh Hồn Andre và sớm đưa Linh Hồn Andre về với Chúa.
        Xin Quí Cha Linh Hướng và Quí Anh Chị CCSLSQN/HN dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Andre
       
        Thành kính phân ưu cùng tang quyến.
        Thay mặt Hôi CCSLSQN/HN
            Simon Nguyễn X Sương

_______________________________

PHÂN ƯU

Được tin buồn Thân Mẫu của CCSLSQN Truong Thu (1963) là Bà:
             Anne Võ Thị Kỷ đã được Chúa gọi về Ngày 5/5/ 2016 tại Phan Rang, Việt Nam.
            Hội CCSLSQN/HN thành thật chia buồn cùng anh Trưong Thu và gia đình.
    Nguyện xin Chúa  xót thương đưa Linh Hồn Anne  sớm được vể hưởng Dung Nhan Chúa và ban cho gia đình can đảm vượt qua giai đoạn khó khăn nầy.
    Xin Quí Cha Linh Hướng và Qui Anh Chị CCSLSQN/HN dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Anne.
         
    Thay mặt Hội CCSLSQN/HN thành kính phân ưu.
                Nguyễn Xuân Sương

___________

Kính gửi Qúi Cha và Qúi Anh Chị,
Nhận được tin anh Giuse Nguyễn Minh Hiền đã về với Chúa chiều ngày 4 Tháng 5 Năm 2016 tại St. Petersburg, Florida, xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, thương đưa linh hồn Giuse về hưởng Dung Nhan Chúa.
    Thay mặt các Anh Chị CCSLSQN/HN xin chia buồn cùng chị Cẩm và 2 cháu, mong Lòng Thương Xót của Chúa an ủi cho gia đình vượt qua được giai đoại khó khăn nầy.
    Xin Quí Cha Linh Hướng Dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse và cũng mong Quí Anh Chị CCSLSQN/HN hiệp ý với Quí Cha để cầu cho linh hồn Guse mong sớm về cùng Chúa.
    Anh Giuse Nguyễn Minh Hiền vào Tiểu Chủng Viện Làng Sông năm 1962, sau đó anh nhập vào lớp 1963., cùng lớp với Lê Kim. Anh là em của CCSLSQN Nguyễn Minh Đức 1961, cùng lớp với anh Nguyễn Đức Thanh và Võ Đình Hoa, là cháu của Cố LM Nguyễn Sồ, cựu quản lỳ của Giáo phận Qui Nhơn. Anh đi định cư sang Hoa Kỳ và ở Florida. Anh bị hư thận và được thay thận mới nhưng đến lúc Chúa gọi anh về với Ngài rồi.
    Ở gần anh có anh CCSLSQN Ngô Đức Mẫn, cùng lớp với anh Thanh và anh Hoa. Mọi chi tiết xin Quí Cha và Qúi Anh Chị, nếu cần chia buồn, xin gọi cho số điện thoại của chị Cẩm, vợ anh Hiền số: (727) 686-6397 (nhà).
    Kính báo.
    Simon Ng Sương

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin đưa Linh Hồn Dominico được lên chốn nghỉ ngơi.

Nhận được tin từ anh Hoàng Tý

Ccslsqn/73 Dominico Hoan đã qua đời hôm 03/ 04 / 2016 tại Việt Nam, Hội CCSLSQN / HN xin chia buồn với gia đình và nguyện xin Chúa thương đưa Linh Hồn Bạn Dominico sớm về hưởng Dung Nhan Chúa. Xin Chúa cũng nâng đỡ gia đình vượt qua được giai đọạn khó khăn nầy.
 Xin Quí Cha và Quí Anh Chị cầu nguyện cho Linh Hồn Domonico.
Thành kính phân ưu.
Thay mặt các anh chị em ở hải ngoại.
Simon Nguyễn Sương.
_________________________________________________
Được tin thân mẫu của anh Phêrô Trần Trung Tín, ccslsqn/61
Cụ Matta Nguyễn Thị Xây, sinh 1922 đã về với Chúa
lúc 16h15 ngày 26/2/2016 tại Hộ Hải, giáo xứ Hộ Diêm, Ninh Hải, Ninh Thuận.
Thánh lễ an táng tại thánh đường giáo xứ Hộ Diêm vào lúc 15h ngày 29/2/2016.
An táng tại nghĩa trang công giáo Hộ Hải.
Tel. anh Tín: 01239 918 735
ACE CCSLSQN thuộc giáo phận Nha Trang xin được chia buồn cùng anh Tín và tang quyến.
Nguyện xin lòng thương xót Chúa ban cho linh hồn Matta sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
Xin ACE CCSLSQN hiệp ý cầu nguyện cho Matta, thăm viếng và chia buồn cùng đại gia đình anh Tín.
Gioan Đỗ Trung Ngọc 
___________________________________________________________

R IP
 
      Đau buồn nhận được tin hiền thê của anh Nguyễn Thành Tâm, Houston -Tx/ nk 1946,
      là  chị Anna Dương đã được Chúa gọi về ngày 17-02-2016 tại Houston, TX. Hưởng thọ 80 tuổi.
      Hội cccslsqn-hn xin chia buồn cùng anh Nguyễn Thành Tâm, các cháu và gia đình, cùng tang quyến
      trước sự ra đi vĩnh viễn của người thương yêu.
      Nguyện xin Lòng Thương Xót và Tình yêu bao la của Chúa, sớm đón nhận linh hồn Anna về quê
      hương Nước Trời hưởng Nhan Thánh Chúa.
      TM Hội CCSLSQN-HN
      CT Huỳnh Kim Chương
 
     * Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh Lễ cầu cho linh hồn Anna.
     * Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện
                                                         CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN, THĂM VIẾNG
PHÁT TANG, THÁNH LỄ AN TÁNG
  
 ANNA DƯƠNG THỊ MẢNH
Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1936 tại Phan Thiết – Việt Nam
Đã về với Chúa lúc 11 giờ 30 tối
Thứ Tư ngày 17 tháng 2 năm 2016 tại Houston, Texas
Hưởng thọ 80 tuổi.
 
Linh cửu hiện quàn tại :
                                                           BROOKSIDE FUNERAL HOME
                                                                       3410 FM 1960 West, Houston, Texas 77068  | 281.397.0800
 
THỨ NĂM 25.02.2016
12:00pm – 9:00pm                 Thăm viếng và cầu nguyện tại nhà quàn:
2:00pm                                    Lễ phát tang tại nhà quàn.
7:00pm – 8:00pm                   Hội Legio Mariae
8:00pm – 9:00pm                   Chi tộc 2 – Gia tộc La Vang
 
THỨ SÁU 26.02.2016
12:00pm – 8:00pm                 Thăm viếng và cầu nguyện tại nhà quàn:
                                                            Quý Thầy Cô Việt Ngữ – Giáo xứ La Vang
                                                            Hội Bảo trợ dòng nữ Đa Minh
 
THỨ BẢY 27.02.2016
8:30am                                    Thánh lễ An táng tại Thánh đường Giáo xứ Đức Mẹ La Vang.
 
Sau Thánh lễ, linh cửu sẽ được an nghỉ tại nghĩa trang
EARTHMAN RESTHAVEN CEMETERY
13102 North Freeway |Houston, TX 77060| (281) 4545-0063
__________________________________________________________

R I P

CCSLSQN KHU VỰC SÀI GÒN VÀ VÙNG PHỤ CẬN TRÂN TRỌNG BÁO TIN: 
THÂN MẪU CỦA CCS PAUL NGUYỄN ĐÂY (CCSLSQN NK 1969)
CỤ BÀ MARIA VÕ THỊ KÍNH SINH NĂM 1924 TẠI GIA HỰU
ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ LÚC 15H45 NGÀY 17/02/2016
NHẰM NGÀY MỒNG 10 THÁNG GIÊNG NĂM BÍNH THÂN
NGHI THỨC NHẬP QUAN LÚC 8H00 NGÀY18/02/2016
NGHI THỨC ĐỘNG QUAN LÚC 4H15 NGÀY 20/02/2016
THÁNH LỄ AN TÁNG TẠI NHÀ THỜ BÌNH XUYÊN
SAU ĐÓ LINH CỮU ĐƯỢC ĐƯA ĐI HỎA TÁNG TẠI ĐA PHƯỚC
XIN PHÂN ƯU CÙNG CCS PAUL NGUYỄN ĐÂY VÀ TANG QUYẾN
XIN CHÚA THƯƠNG CHO CỤ BÀ MARIA SỚM HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA.
XIN MẸ MARIA NÂNG ĐỠ TANG QUYẾN TRONG LÚC BIỆT LY NÀY.
XIN ANH CHỊ EM CCSLSQN CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN CỤ BÀ MARIA.

RIP

TRÂN TRỌNG BÁO TIN:
THÂN MẪU CỦA CCS PET LƯƠNG DUY THANH (CCSLSQN NK 1971)
CỤ BÀ ANNA PHẠM THỊ TRUNG ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ NGÀY 8/1/2016
THÁNH LỄ AN TÁNG LÚC 14H00 NGÀY 11/1/2016
TẠI GÍAO XỨ NGHĨA PHÚ, CAM RANH
XIN PHÂN ƯU CÙNG CCS PET LƯƠNG DUY THANH VÀ TANG QUYẾN

XIN CHÚA THƯƠNG CHO CỤ BÀ ANNA SỚM HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA.
XIN MẸ MARIA NÂNG ĐỠ TANG QUYẾN TRONG LÚC BIỆT LY NÀY.
XIN ANH CHỊ EM CCSLSQN CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN CỤ BÀ ANNA

PHÂN ƯU
Anh em ccslsqn trong nước
Xin chia buồn cùng gia đình
ccs/74 Paul. Nguyễn Qúy Nghi.
NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA THƯƠNG BAN CHO
Linh Hồn ANTÔN  ĐƯỢC NGHỈ YÊN MUÔN ĐỜI
Fxhoangty
RIP

Nhận được tin buồn từ Đà nẵng

Thán phụ của  anh ccs/61 Hồ Quang Phúc

Là:

Cụ Phao Lô HỒ QUANG LƯỢNG

Qua đời ngay 17 tháng 12 năm 2015

XIN CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH

NGUYỆN XIN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

BAN CHO LINH HỒN PHAO LÔ

ĐƯỢC HƯỞNG HẠNH PHÚC MUÔN ĐỜI

FxHoangTy
Nhóm CCSLSQN tại Vùng Sàigòn và Phụ cận xin thông báo tin buồn là Thân mẫu của CCS LSQN
      Nk 68 Đinh ngọc Quang là Bà cố Maria Nguyễn thị Đôn, sinh năm 1931 tại Bắc ninh, đã qua đời lúc 8g 15         sáng ngày 02/12/2015 tại Sài gòn. Nghi thức tẩm liệm và an táng sẽ được cử hành tai giáo xứ Hòa yên ,
      Cam ranh, khánh hòa.
              Nguyện cầu Mẹ Maria và thánh Giuse thương giúp linh hồn Maria sớm được về Quê Trời.
                TM.Nhóm Sàigòn và vùng phụ cận
                       Paul.Trung
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CCSLSQN KHU VỰC SÀI GÒN VÀ VÙNG PHỤ CẬN TRÂN TRỌNG BÁO TIN:
THÂN PHỤ CỦA CCS BÙI XUÂN THỌ(CCSLSQN NK 1965)
CỤ ÔNG GIOAN BAOTIXITA BÙI XUÂN HUỆ SINH NĂM 1929TẠI BÌNH ĐỊNH
ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ LÚC 5H00 NGÀY 15/11/2015
XIN PHÂN ƯU CÙNG CCS BÙI XUÂN THỌ VÀ TANG QUYẾN
XIN CHÚA THƯƠNG CHO CỤ ÔNG GIOAN BAOTIXITA SỚM HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA.
XIN MẸ MARIA NÂNG ĐỠ TANG QUYẾN TRONG LÚC BIỆT LY NÀY.
XIN ANH CHỊ EM CCSLSQN CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN CỤ ÔNG GIOAN BAOTIXITA
 
 Được tin nhạc phụ anh Nguyễn Bình Thuận, ccslsqn/Nk 1967, là cụ Phêrô Nguyễn Thuận
đã được Chúa gọi về ngày ́8-11-2015 tại Garden Grove. CA. Hưởng thọ 88 tuổi.
Thánh Lễ Ang Táng lúc 10 am, ngày 13-11-2015, tại St. Columban Catholic Church.
Hội ccslsqn-hn xin chia buồn cùng anh chị Thuận, gia đình và tang quyến trước sự ra đi
vĩnh viễn của người cha thân yêu.       
Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa sớm đón nhận Linh hồn Phêrô về quê hương Nước Trời, hưởng Nhan Thánh Chúa.
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương
* Xin qúy cha Tuyên úy dâng Thánh lễ cầu cho linh hồn Phêrô.
– Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện . 
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được tin buồn, người anh em ccslsqn, niên trưởng Giuse Thái Bình An, Corona, CA,
nk/ 1942- 1950, đã được Chúa gọi về ngày14-10-2015 tại Corona, CA. Hưởng thọ 85 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cũng gia đình và tang quyến trước sự ra đi 
vĩnh viễn của người thân yêu.
Nguyện xin Chúa sớm đón nhận linh hồn Giuse về quê hương Nước Trời
hưởng Nhan Thánh Chúa.
  TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương
 * Xin quý cha Tuyên ủy dâng Thánh Lễ cầu cho linh hồn Giuse
* Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.

TIN BUỒN

Anh em ccslsqn tại Cam Đức vừa báo tin buồn:

Thân mẫu của anh Jos Đậu Thống nk63

Là bà:  MARIA  NGUYỄN THỊ TÁM

Sinh năm  1925  tại Nghệ An

Ra đi lúc 10h.30 ngày 13-10-2015

Tại Giáo xứ Hòa Yên, Giáo phận Nha Trang.

Xin thông báo để anh em cùng cầu nguyện cho linh hồn Maria.

Hiện chưa có chương trình Tang lễ rỏ ràng.

Thành thật chia buồn cùng Anh Đậu Thống và đại tang gia.

NGUYỆN XIN THIÊN CHUÁ THƯƠNG XÓT

BAN CHO LINH HỒN MARIA

ĐƯỢC NGHỈ NGƠI CHỐN BÌNH AN. 

THÀNH KÍN PHÂN ƯU
 
Được tin buồn người anh em CCS Qui Nhơn, Ông Cố Gioan Baotixia Vương Xuân Hiền, Nk 1940,
đã được Chúa gọi về lúc 6:15 pm ngày  6-10-2015 tại Houston,TX. Hưởng thọ 86 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng Bà Cố, cha Vương Lưu Thiện, Sister Maria Terexa Vương,
cùng gia đình và tang quyến trước sự vĩnh biệt của người thương yêu.
Nguyện xin Lòng Thương Xót và Tình Yêu bao la của Chúa sớm đón nhận Linh hồn Gioan Baotixita
về quê hương Nước Trời hưởng Nhan Thánh Chúa.
 
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương
– Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh Lễ cầu cho linh hồn Gioan Baotixita.
– Xin quý anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.  
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
Được tin buồn cha Stanilas Hoàng Đắc Ánh, ccslsqn /nk 1937. cựu Linh hướng nhóm anh em ccslsqn tại Sài gòn,   đã được Chúa gọi về ngày 2-10-2015 tại Sài gòn , VN.
Hội ccslsqn-hn chúng còn xin chia buồn cùng giáo phận và Dòng Đa Minh cùng tang quyển
đã mất đi một người thân thương, một Tông đồ suốt đời tận hiến cho Thiên Chúa.
Nguyện xin Chúa sớm đón nhận linh hồn Stanilas về hưởng nhan Thánh Chúa trên quê hương Nước Trời.
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương
–  Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh Lễ cầu cho linh hồn Stanilas.
–  Xin anh em hiệp dâng lời cầu nguyện.
 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
Nhận được tin buồn (trễ) Ông Cố Phaolô Huỳnh Quyền, thân phụ của anh Huỳnh Văn, Florida (ccslsqn/nk 19̉̉̉60), đã được Chúa gọi về ngày 06-9-2015 tại Bà Rịa, Vũng Tàu , VN. Hưởng thọ 95 tuổi.
Hội ccslsqn-hn xin chia buồn cùng anh Huỳnh Văn và Linh Mục bào đệ, cùng gia đình và tang quyến trước sự ra đi vĩnh viễn của người cha thân yêu.
Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa sớm đón nhận Linh hồn Phaolô về quê hương Nước Trời.
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương
* Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh lễ cầu cho lính hồn Phalô.
– Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện .
__._,_.___
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
Được tin buồn  người anh em ccslsqn, Phê rô Nguyễn Kim Khoa, nk 1963-64,
đã được Chúa gọi về ngày 16-8 -2015 tại Việt Nam.
Anh em ccslsqn – hn xin chia buồn cũng chị Khoa, các cháu và tang quyến
trước sự vĩnh biệt người yêu thương.
Xin Chúa sớm đón nhận linh hồn Phê-rô về quê hương Nước Trời hưởng Nhan Thánh Chúa.
Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.
 
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương
__._,_.___

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Anh em CCSLSQN

Xin chia buồn cùng đại gia đình

Anh ccslsqn/69 Pet. Huỳnh Xuân Hòa

Trước sự RA ĐI của thân mẩu:

Bà ANE NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Sinh năm 1928 Ra Đi ngày 6-8-2015,

Tại Gx Hòa Yên, Cam Lâm, Gp Nha Trang.

NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG TỪ BI

BAN CHO LINH HỒN ANE

ĐƯỢC AN GIẤC NGÀN THU

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

ANH EM CCSLSQN

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC:

Bà cố YSAVE Trương Thị Hóa

Là thân mẩu của cha Paul. Lê Văn Nhơn/59

Đã về với Chúa lúc 22g30 ngày 7-8-2015

Tại Gx Vinh Trang, Cam Lâm, Gp Nha Trang..

NGUYỆN XIN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

BAN CHO LINH HỒN YSAVE

ĐƯỢC NGHỈ NGƠI Ở CHỐN BÌN AN

XIN CHIA BUỒN VỚI CHA VÀ ĐẠI GIA ĐÌNH

PHÂN ƯU

Thương tiếc cha Giuse Khổng Năng Bao, giáo sư chủng viện Qui nhơn thập niên 1970, vừa được Chúa gọi ra đi ngày 22 tháng 7 năm 2015 tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Sài Gòn, sau 47 năm phục vụ cho Giáo Hội.

CCSLSQN-HN chúng con, xin chia buồn cùng cha Khổng Đức Ý, ( Bào đệ, Việt nam ), cha Trần Đức Nam ( Canada, nghĩa tử ), và Thấy Phó Tế Trần Công Huấn,( PA , nghĩa tử ), anh Khổng Kim Quang ( cháu, washington ), cùng gia đình và tang quyến trước sự ra đi của người thân yêu.

Xin Chúa sớm đón nhận linh hồn Giuse, người tôi trung của Chúa về quê hương Nước Trời, hưởng nhan Thánh Chúa.
Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh Lễ cầu cho linh hồn cha Giuse.

Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.

TM HỘI CCSLSQN-HN

CT Huỳnh Kim Chương

__._,_.___

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn Ông Bà Cố của quý cha Hoàng Minh Tâm, Gx Đồng Tiến – Qui nhơn, cha Hoàng Vinh và cha Hoàng Quang, là Ông Cố Pherô , qua đời ngày 6-7-2015 , hưởng thượng thọ 105 tuổi, và Bà Cố Matta, đuợc Chúa gọi về ngày 5-12-2014, hướng thượng thọ 100 tuổi, tại Việt Nam.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng quý cha , gia đình và tang quyến, trước sự ra đi vĩnh viễn của cha mẹ, ông bà.
Xin Chúa sớm đón nhận Ông Bà Cố  Phêrô và Matta về quê hương Nước Trời hưởng Nhan Thánh Chúa.

* Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh Lễ cầu cho Linh hồn Phêrô và Matta
Xin quý anh em hiệp dâng lời cầu nguyện.

TM HỘI CCSLQQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn (trễ) anh Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Hồng, ccslsqn/nk 1943, đã được Chúa gọi về ngày 20 -04-2015 tại Cergy , France.
Hội ccslsqn-hn xin chia buồn cùng anh Nguyễn Nguyện ( Houston, cháu ruột ), gia đình và tang quyến trước sự ra đi vĩnh viễn của người thân yêu. Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa sớm đón nhận Linh hồn Gioan Baotixita về quê hương Nước Trời. TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương
* Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh lễ cầu cho lính hồn Gioan Baotixita.
– Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện cho người anh em chúng ta.

Thương tiếc người anh em ccslsqn, anh Joachim Micae Lê Đức Hòa/nk 1968 đã dược Chúa gọi về ngày 1-5-2015 tại Quận Tân Phủ – Saigon.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng chị Hòa , gia đình và Tang quyến trước sự mất mác to lớn của người thân yêu.
Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa sớm đón nhận linh hồn Joachim về quê hương Nước Trời hưởng Nhan Thánh Chúa.
Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện cho người anh em chúng ta TM Hơi CCSLSQN-HN
CT. Huỳnh Kim Chương

Được tin thân mẫu của anh Petrus Hồ Trầm, nk 1970 ( Hamburg Germany), là Cụ Bà Matta Nguyễn Thị Thanh, được Chúa gọi về vào ngày 9- 4-2015, tai Giáo xứ Hòa Nghĩa, Cam Ranh . Hưởng thọ 93 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng anh chị Hồ Trầm, các anh chị em trong gia đình và tang quyến trước sự vĩnh biệt của người Mẹ yêu thương.
Xin Chúa sớm đón nhận Linh hồn Matta về quê hương Nước Trời hưởng Nhan Thánh Chúa.
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương
* Xin quý cha dâng Thánh Lễ cầu cho lính hồn Matta
* Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.

Được tin buồn Bà Cố Anna Lê Thị Quế, thân mẫu của cha Võ Tá Đề, Võ Tá Chân và anh Võ Tá Thảo, đã được Chúa gọi về ngay 11 – 2- 2015 tại Giáo Xứ Tuy Hòa- Phú Yên. Hưởng thọ 90 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cũng hai cha và anh Thảo trước sự từ biệt người mẹ thân yêu nơi trần thế.
Xin Chúa sớm đón nhận linh hồn Bà Cố Anna về quê hương Nước Trời hưởng nhan Thánh Chúa.
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương.
* Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh Lễ cầu cho linh hồn Anna
* Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.

Được tin nhạc mẫu của anh Phan Bá Trác, Dalls, TX ( NK/ 1946) là Cụ Anna Trịnh Thị Thủ, được Chúa gọi về nhà Cha, ngày 06-2-2015, tại Dalls , TX. Hưởng thọ 96 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng anh chị Trác, gia đình và tang quyến trước sự ra di vĩnh viên của người mẹ thân yêu.
Nguyện xin lòng Thương Xót Chúa sớm đón nhận linh hồn Anna về quê hương Nước Trời hưởng nhan Thánh Chúa.
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương
* Xin quý cha Tuyên uý dâng Thánh Lễ cầu cho linh hồn Anna.
* Xin anh chị em hiệp dâng lôi cầu nguyện.

Được tin buồn cha Gioakim Đoàn Kim Hiền, Cựu Chủng Sinh Làng Sông- Qui nhơn, niên khoá 1936, đã được Chúa gọi về vào ngày 22/01/2015, tại nhà hưu dưỡng giáo phận Qui nhơn. Hưởng thọ 91 tuổi.
Hội ccslsqn-hn chúng con, thương tiếc chia buồn cũng Giáo phận Qui Nhơn, quý cha, quý Linh Tông cùng tang quyến trước sự ra đi vĩnh viễn của người Môn đệ suốt đời phục vụ cho Thiên Chúa và tha nhân.
Xin Lòng Thương Xót và Tình Yêu của Chúa sớm đón nhận Linh hồn cha Gioakim về quê hương Nước Trời
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương
* Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh lễ cầu cho linh hồn cha Gioakim
* Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện

Được tin buồn Đức Ông Philiphê Lê Xuân Thuợng, Cựu Chủng Sinh Qui Nhơn – Nha Trang, Nk 1952, Chánh xứ Giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể – Giáo Phận Galveston-Houston, đã vĩnh viễn ra đi theo tiếng gọi của Chúa, vào ngày 16 tháng 1 năm 2015, tại Houston,Texas. Hưởng thọ 72 tuổi.
Hội Cựu Chủng Sinh Qui Nhơn Hải ngoại thương tiếc chia buồn với Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể và Giáo Phận Qui Nhơn – Nha Trang cùng tang quyến của Đức Ông.
Xin Thiên Chúa sớm đón nhận Linh hồn Đức Ông Philiphê về quê hương Nước Trời.
HỘI CCSLSQN-HN
CT. Huỳnh Kim Chương
– Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh Lễ cầu cho linh hồn Philiphê.
– Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.

Được tin Bà cụ Matta Nguyễn Thị Hương, thân mẫu của anh Nguyễn Hải (ccs 1974), vừa được Chúa gọi về ngày 13-01-2015 tại Elk Grove CA.
Hoi CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng anh Hải, gia đình và tang quyến trước sự vĩnh biệt của người thương yêu.
Xin Chúa sớm đón nhận linh hồn Matta về hướng phúc trên quê trời.
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương >
* Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh lễ cầu cho linh hồn cụ bà Matta.
* Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn từ anh Jb Nguyễn Mạnh Tường ở Cam Ranh báo:
THÂN PHỤ CỦA ANH JOS ĐẬU THỐNG NK63 là cụ ông: JB ĐẬU THÁI HỌC
VỪA MỚI QUA ĐỜI LÚC 16g15 Tại giáo xứ Hoà Yên, hạt Cam Lâm, giáo phận Nha Trang.
Anh em ccslsqn trong nước thành kính phân ưu cùng gia đình anh Đậu Thống.
NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA BAN CHO LINH HỒN GIUSE ĐƯỢC NGHỈ NGƠI CHỐN BÌNH AN.
Fxhoangty

Vô cùng thương tiếc Soeur Agnes Bùi Thị̣ Tuyết Mai, Bề Trên Dòng Phaolô Đà N̉ẵ̀ng, chị̣ ruột của cha Bùi Sĩ Khuê, TX, Cha Bùi Kim Phong, GA, và em ruột của cha Bùi Huy Bích ̣( deceased) đã được Chúa gọi về ngày 5-01-2015 tại Đà Nẵng.
Hôị CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng hai cha, cảc anh chị em trong gia đình và tang quyến trước sự ra đi đầy thương mến nầy.
Xin Thiên Chúa đón nhận Agnes, ngươi con suốt đời tận hiến cho Chúa, người Tông Đồ phục vu, hy sinh đễn giây phút cuỗi cùng .
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương.
* Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh Lễ cầu cho linh hồn Agnes.
* Xin quý anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện
Hội Cựu Chủng Sinh Làng Sông – Qui nhơn Hải ngoại
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Bà Cố Anna , thân mẫu của cha Võ Tá Khánh, đã được Chúa gọi về ngày 20 tháng 11 -2014, tại Giáo xứ Song Mỹ, Giáo phận Nha trang. Hưởng thọ 92 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng cha Võ Tá Khánh, Võ Tá Đề cùng gia đình và tang quyến trước sự ra đi vĩnh biệt của người mẹ thương yêu.
Nguyện xin Thiên Chúa sớm đón nhận linh hồn ANNA về hưởng Nhan Thánh Chúa trên quê hương Nước Trời.
TM HỘI CCSLSQN-HN

CT Huỳnh Kim Chương

Được tin Niên Trưởng Phêrô Lê Công Chính, CCSLSQN/NK 1943, được Chúa gọi về ngày 16/9-2014, tại Houston, TX. Hưởng thọ 83 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cũng chị Chính, gia đình và tang quyến trước sự ra đi vĩnh viễn của người thương yêu.
Xin Lòng Thương Xót và Ơn Cứu Độ của Chúa Giesu sớm đưa linh hồn Pherô về quê hương Nước Trời.
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương
* Xin quý cha Tuyên ủy dâng Thánh Lễ cầu cho linh hồn Phê rô
* Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện cho người anh em chúng ta.

Được tin Niên Trưởng CCSLSQN/ NK 1929 Thầy Phêrô Lê Bàng được Chúa gọi về ngày 7 tháng 9 -2014 tại Bradenton, Florida. Hưởng thọ 96 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cũng gia đình và tang quyến trước sự ra đi vĩnh viễn của người thân yêu.
Nguyện xin Lòng Thưởng Xót và Tình Yêu bao là của Chúa sớm đón nhận linh hồn Phêrô về cùng Chúa trên quê hương Nước Trời.
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương
* Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh lễ cầu cho linh hồn Phêrô
*Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.

Thương tiếc Niên trưởng Phêrô Nguyễn Thanh Tịnh, CCSLSQN/1940, đã được Chúa gọi về ngày 6 tháng 9-2014 tại San Jose, CA.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng gia đình và tang quyến trước sự từ biệt vĩnh viễn của người thân yêu.
Xin Chúa sớm đón nhận linh hồn Phêrô về quê hương Nước Trời.
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương
* Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh Lễ cầu cho linh hồn Phê rô
* Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện

Được tin hiền thê của cố Niên trưởng Hồ Tứ Linh + (CCSLSQN N/k 1941 ) là cụ Bà Isave Đặng Thị Hong Hoc vừa được Chúa gọi về ngày 28 tháng 7 / 2014 tại Seatles, WA.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng anh Hồ Trầm- Germany.( N/k 1970 ) cùng gia đình và tang quyển trước sự ra đi vĩnh viên của người thân yêu.
Nguyện xin Lòng Thương Xot và Tình Yêu của Chúa sớm đón nhận linh hồn Isave về quê hương Nước Trời.
* Xin quý cha Tuyên ủy dâng Thánh Lễ cầu cho lính hồn Isave.
* Xin anh chị em hiệp dâng lôi cầu nguyện.
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương.

Được tin Bà Cố Maria Trần Thị Ẩu, thân mẫu của các anh Võ Thành Bút, Võ Thanh Đạm, Võ thành Công ( CA ) và cha Võ Đức Thiện, anh Võ Đức Bằng ( Uc ) đã được Chúa gọi về ngày 20 tháng 6 năm 2014 tại Long Khánh – Xuân Lộc. Hưởng thọ 95 tuổi
Hội ccslsqn-hn xin chia buồn cùng các anh Bút, Đạm, Công , Bằng và cha Võ Đức Thiện cùng gia đình và tang quyến trước sự ra đi vĩnh viễn của ngươi Mẹ thân yêu Xin Chúa sớm đón nhận linh hồn Bà Cố về hưởng quê hương trên Nước Trời
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương
* Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh Lễ cầu cho linh hồn Maria
* Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện

Thương tiếc người anh em CCSLSQN, Phanxicô Xavie Phan Bá Hoàng / NK1970. vừa vĩnh viễn ra đi tai Vinh Trang, Cam Ranh.
Hoi CCSLSQN-HN xin chia buồn cũng gia đình và tang quyến trước sự từ biệt người thương yêu.
Xin Chúa sớm đón nhận linh hồn Phanxicô Xavie về quê hương Nước Trời
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương

…Được tin trễ !!!……
Thương tiếc anh DA-MINH Phạm Văn Hổ( Frank Fort, Illinois) NK 1957- đã được Chúa gọi về ngày 08 tháng 5-2014 tại Illinois (Bệnh tim ).
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng chị Phượng, gia đình và tang quyến trước sự mất mát thương đau nầy.
Nguyện xin Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Chúa sớm đón nhận linh hồn ĐA-MINH về nơi Quê Trời.
* Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh lễ cầu cho Linh hồn ĐA-MINH.
* Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện
TM HỘI CCSLSQN-HN

CT. Huỳnh Kim Chương

Nhận được tin trễ thân mẫu của anh Nguyễn Văn Phiên ( Canada ), anh Nguyễn Văn Phòng ( VN ) và cha Nguyễn Van Phuơng là Bà Cố Mattha, đã được Chua gọi về ngày 4 -12-2013 tai Việt Nam.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng Anh Phiên, Anh Phòng và cha Phương trước sự từ biệt người Mẹ thân yêu. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đón nhận linh hồn Mattha về quê hương Nước Trời.
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương
* Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh lễ cầu cho linh hồn Mattha
* Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.

Thương nhớ cha Giuse Trần Năng Luật, cựu giáo sư việt văn chủng viện LSQN thập niên 1960, đã được Chúa gọi về ngày 16-1-2014 tai Nam Châu – Saigon. Chúng con, ccslsqn-hn xin chia buồn cùng giáo phận và tang quyến trước sự ra đi của cha.
Xin Chúa sớm đón nhận linh hồn Giuse , người tôi trung suốt đời phục vụ cho Cha Trên Trời về hướng phúc trường sinh . >
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương
* Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh lễ cầu cho linh hồn cha Giuse.
* Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.

Thương tiếc anh Phanxico Xavie Nguyễn Vũ Khiêm ,ccslsqn/nk 1965, vừa được Chúa gọi về ngày 15-01-2014, tai Toronto, Canada.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng chị Khiêm, gia đình và tang quyến trước sự ra đi vĩnh viễn của người thân yêu.
Nguyện xin Lòng Thương Xót và Tình Yêu bao la của Chúa sớm đón nhận linh hồn Phanxico Xavie về cùng Chúa trên quê trời
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương
* Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh lễ cầu cho linh hồn Phanxico Xavie.
* Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện cho người anh em của chúng ta.

Được tin thân mẫu của anh Đỗ Hữu Chia, Cali, ccslsqn /nk 1962, là Cụ bà Matta Nguyễn Thị Phần, vừa được Chúa gọi về ngày 12/01/2014 tại giáo xứ An Ngãi, Đà Năng, Việt Nam. Hưởng thọ 9́8 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cũng anh chị Chia, gia đình và tang quyến trước sự vĩnh biệt của người mẹ thương yêu. Xin Chúa sớm đón nhận linh hồn Matta về hướng phúc trên quê trời. >
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương >
* Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh lễ cầu cho linh hồn cha Matta.
* Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện. >

Được tin cụ cố Anton, thân phụ của cha Trần Đức Nam, Canada, vừa được Chúa gọi về ngày 19/12/2013 tại Việt Nam. Hưởng thọ 91 tuổi.
Hoi CCSLSQN-HN xin chia buồn cũng cha, gia đình và tang quyến trước sự vĩnh biệt của người thương yêu.
Xin Chúa sớm đón nhận linh hồn Anton về hướng phúc trên quê trời. >
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương >
* Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh lễ cầu cho linh hồn cha Anton.
* Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.

Thương tiếc người anh em CCSLSQN – NK1965 , Anh Phêrô Nguyễn Thanh Kiển, đã được Chúa gọi về ngày 15 tháng 12/ 2013 tại Houston, Texas sau nhiều năm hôn mê trên giường bệnh. Hưởng thọ 60 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng Bà cố, cha Nguyễn Công Thức – Houston, cha Nguyễn Trọng Việt -Australia – quý anh em trong gia đình và tang quyến trước sự vĩnh biệt đau buồn của người thân yêu.
Nguyện xin Lòng Thương Xót và Tình Yêu bao la của Chúa sớm đón nhận Linh hồn Phêrô về hưởng phúc trường sinh trên Quê Trời .
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương
* Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh lễ cầu cho linh hồn cha Phêrô.
* Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.

From: ccslsqn Sải Gòn
TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH CCSLSQN KHU VỰC SÀI GÒN VÀ VÙNG PHỤ CẬN THƯƠNG TIẾC KHẤP BÁO:
BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ HƯỜNG(THÂN MẪU CCS JOS ĐOÀN HẬU-NK 1972,SOEUR MARIA ĐOÀN HỒNG-MTGQN) SINH NĂM 1922,BÌNH ĐỊNH.CHÚA ĐÃ GỌI VỀ LÚC 22H07 NGÀY 15/12/2013. THỌ 91 TUỔI.
XIN CHIA SẺ NỖI ĐAU MẤT MÁT NÀY VỚI SOEUR ĐOÀN HỒNG VÀ ANH CHỊ ĐOÀN HẬU CÙNG TANG QUYẾN.
XIN CHÚA THƯƠNG AN ỦI VÀ NÂNG ĐỠ TANG QUYẾN LÚC ĐAU BUỒN NÀY.
XIN ANH CHỊ EM CCSLSQN HIỆP LỜI CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN BÀ CỐ MARIA.

TIN BUỒN
Cựu Chủng Sinh Làng Sông Qui Nhơn tại Đà Nẵng và Gia đình
Đau buồn báo tin: Tôma NGUYỄN THÔNG THI
Cựu Chủng Sinh Làng Sông Qui Nhơn NK. 63
Đã từ trần lúc 4g25 ngày 3 tháng 12 năm 2013 Tại tư gia, Giáo xứ An Ngải, Hạt Hòa Vang, Giáo phận Đà Nẵng
Hưởng dương 62 tuổi.

Lễ Tẩm Liệm
Cử hành vào lúc 5 giờ 30, Thứ tư, ngày 4 tháng 12 năm 2013
Lễ Viếng.
Từ 7g30 ngày 4-12-2013
Giờ tâm tình và tiễn biệt anh Tôma của anh em CCS/LSQN tại Đà Nẵng
Từ 21g00 đến 22g00 ngày thứ năm , 5-12-2013.
Di Quan
Lúc 4g00 ngày 6-12-2013
Thánh lễ an táng
Lúc 4g45 tại Thánh đường GX An Ngải. Linh cửu được an táng tại nghĩa trang GX. An Ngải lúc 6g00 ngày 6-12-2013.
Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Tôma được nghỉ yên trong Chúa.
CCS/LSQN TẠI ĐÀ NẴNG
KÍNH BÁO
JM Pham Canh Dang
103 Mai Lao Bang, Thuan Phuoc , Da Nang
Tel: 0511 3822 006 . Cell:0987206778
jmcanhdang.webs.com

Được tin anh Tôma Nguyễn Thông Thi, ccslsqn-nk1963, vừa được Chúa gọi về ngày 3-12-2013 tai giáo xứ An Ngãi- Đà Nẵng.
Hội ccslsqn-hn xin chia buồn cùng chị Thi, gia đình và tang quyến trước sự mất mát đau buồn người thân yêu.
Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa sớm đưa linh hồn Tỏma về cùng Chúa trên Quê Trời.
Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện cho lính hồn Tôma. người anh em của chúng ta.
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương

Thương tiếc anh Phê rô Ngô Đình Khoa, CCSLSQN- NK 1957 đã được Chúa gọi về ngày 27-11-2013 tại Orlando Florida. Hưởng thọ 70 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng chị Khoa, gia đình va tang quyến, trước sự vĩnh biệt đau buồn của người thân yêu. Xin Chúa sớm đón nhận Linh hồn Phero về hưởng phúc trường sinh trên Quê Troi.
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương
* Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh lễ cầu cho linh hồn cha Phero.
* Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.

HỘI CỰU CHỦNG SINH LÀNG SỐNG-QUI NHON HẢI NGOẠI
CỰU CHỦNG SINH LÀNG SÔNG QUI NHƠN NHÓM SÀI GÒN VÀ VÙNG PHỤ CẬN VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC KHI HAY TIN:
NHẠC MẪU CỦA CCS LÊ THANH HƯƠNG(LÊ THÁNH THƯ) NK 1968.
BÀ ANNA NGUYỄN THỊ THI,SINH NĂM 1912 TẠI HÀ NỘI.
CHÚA THƯƠNG GỌI VỀ LÚC 18H NGÀY 4 THÁNG 10 NĂM 2013; ĐẠI THỌ 102 TUỔI
ĐỘNG QUAN LÚC 04H30 NGÀY 8 THÁNG 10 NĂM 2013
LỄ AN TÁNG LÚC 5H00 TẠI NHÀ THỜ GÍAO XỨ TÂN SA CHÂU.
SAU ĐÓ HÓA TÁNG TẠI BÌNH HƯNG HÒA.
NGUYỆN XIN CHÚA BAN CHO LINH HỒN ANNA ĐƯỢC SỚM HƯỞNG THIÊN NHAN.
XIN MẸ MARIA NÂNG ĐỠ TANG QUYẾN LÚC TỬ BIỆT.
XIN ANH EM CCSLSQN CÙNG HIỆP Ý CẦU NGUYỆN.
CÁCH RIÊNG LỚP 1968 XIN CHIA SẺ NỔI ĐAU BUỒN MẤT MÁT NÀY VỚI ANH CHỊ HƯƠNG+LAN.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Thương tiếc Bà Cố Maria Huỳnh Thị Cảnh, thân mẫu của cha Huỳnh Ngọc Luận ( VN) và Đức Ông Huỳnh Tấn Hải ( Norway ), đã được Chúa gọi về ngày 22 tháng 9 năm 2013 tại OHIO, Hưởng thọ 90 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng hai cha, anh chị em trong gia đình và tang quyến trước sự ra đi vĩnh viễn của người mẹ thân yêu suốt đời thương lo cho con cái.
Xin Thiên Chúa đón rước linh hồn Maria về quê hương trên Thiên quốc trong tình yêu thương của Chúa.
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT. Huỳnh Kim Chương
* Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh lễ cầu cho linh hồn MARIA
* Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.

Được tin Ông PHAOLO NGUYỄN HỮU BỐN, thân sinh của ccs Nguyễn Hữu Nghệ ( San Jose/NK 1973) & của ccs Nguyễn Hữu Dương (RIP – nk 1968) đã dược Chúa gọi về lúc 10:40PM, ngày 18 tháng 8 năm 2013 tại Regional Center Hospital San Jose CA . Hưởng thọ 86 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN Xin chia buồn cùng anh chị Nghệ, chị Dương, gia đình và tang quyến trước sự ra đi vĩnh viễn của người cha thân yêu.
Xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn PHAOLO sớm về cùng Chúa trên quê trời.
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương
* Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh lễ cầu cho linh hồn PHAOLO.
Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện .

HỘI CỰU CHỦNG SINH LSQN HẢI NGOẠI THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thương tiếc người anh em CCSLSQN, PHÊRÔ ĐÔ CHÂU PHUNG, nk 1971, đã dược Chúa gọi về ngày 27 tháng 7 năm 2013 tại Westminster, CA.
Hội CCSLSQN-HN Xin chia buồn cùng gia đình và tang quyến trước sự ra đi vĩnh biệt đột ngôt cuả người anh em thân yêu.
Xin Lòng Thương Xót và Tình Yêu bao la của Chúa đón nhận linh hồn PHÊRÔ sớm về cùng Chúa trên quê trời.
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương
* Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh lễ cầu cho linh hồn PHÊRÔ.
* Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện

Thương tiếc người anh em CCSLSQN, ANDRÊ HỒ TỨ LINH (Renton, WA-NK 1941 ) , đã dược Chúa gọi về ngày 16 tháng 7 năm 2013 tại Renton,Washington . ( Thánh Lễ An Táng ngày 26-7-2-13)
Hội CCSLSQN-HN Xin chia buồn cùng anh Hồ Trầm, gia đình và tang quyến trước sự ra đi vĩnh viễn của người cha, người chú thân yêu.
Xin Lòng Thương Xót và Tình Yêu bao la của Chúa đón nhận linh hồn ANDRÊ sớm về cùng Chúa trên quê trời.
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương
* Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh lễ cầu cho linh hồn ANDRÊ.
* Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện .

Được tin hiền thê của anh Nguyễn Hiến (Georgia), CCSLSQN Nk 1958, là chị Maria Nguyễn Thị Lợi, vừa được Chúa gọi về lúc 1:20am ngày 6 tháng 7 năm 2013 tại Riverdale, Georgia. Hưởng thọ 66 tuổi.
Thánh Lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 8:30am thứ bảy 13/7/2013 tại nhà thờ Đức Mẹ VN Riverdale, Atlanta.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng anh Hiến, gia đình và tang quyến trước sự ra đi vĩnh viễn của người vợ thân yêu.
Nguyện xin Lòng Thương Xót và Tình yêu của Chúa đón nhận Linh hồn Maria về chốn Trường Sinh.
TM HỘI CCSLSQN-HN
PCT Nguyễn Đình Sang
* Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh lễ cầu cho linh hồn MARIA
* Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.

Thương tiếc người anh em CCSLSQN PHÊRÔ LÊ XUÂN THÀNH ( NK 1969-70 ) đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 13 tháng 6 năm 2013 tại Phan Rang, Ninh Thuận, sau nhiều năm chống trả với cơn bệnh.
Xin Lòng Thương Xót và Ơn Cứu Độ của Chúa đón nhận Linh hồn PHÊRÔ sớm về quê Trời.
Xin chia buồn cùng chị Thành, gia đình và tang quyến trước sự chia ly đau buồn của người thân thương.
Xin anh em hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Phêrô, người anh em của chúng ta.
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương

Đau buồn nhận được tin chị Anê Cao Thị Phương, phu nhân của anh Nguyễn Cao Quỳ, CCSLSQN/1949- Missouri- đã đưọc Chúa gọi về ngày 23 – 5- – 2013 tại Missouri.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng anh Nguyễn Cao Quỳ, các cháu cùng tang quyến trước sự mất mát to lớn của gia đình.
Nguyện xin Lòng Thương Xót và Tình Yêu bao la của Chúa đón nhận linh hồn Anê về cùng Chúa trên quê Trời.
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương
* Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh Lễ cầu cho linh hồn ANÊ.
Xin anh chị em hiệp dânng lời cầu nguyện.

Thương tiếc Linh mục Benedicto Nguyễn Tấn Khóa, CCSLSQN/NK 1948, nghĩa phụ của ccs Nguyễn Mậu Thích ( Cali ) đã được Chúa gọi về ngày 15-4-2013, tại Tam Kỳ, Đà Nẵng. Hưởng thọ 78 tuổi.
Hội ccslsqn-hn chúng con xin chia buồn cũng Giáo phận Đà Nẵng đã mất đi một người Môn đệ suốt đời hy sinh cho Giáo phận. Xin chia buồn cùng anh Nguyễn Mậu Thích và tang quyến trước sự vĩnh biệt của người thân yêu. .
Xin Chúa đón nhận linh hồn Thầy Benedicto,nguoi Môn đệ trung thành của Chúa, sớm về cùng Chúa trên Thiên Quốc.
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chương

** Xin quý cha Tuyên úy dâng Thanh lễ cầu cho lính hồn Thầy Benedicto.
Xin anh chị em hiệp đang lôi cầu nguyện cho người anh em CCS.

Được tin thân phụ của các anh Võ Thành Bút, Võ Thành Đạm, Võ Thành Công ( Cali ) và cha Võ Đức Thiện ( australia ) là Ong Co Gioan-Baotixita Vo Thành Hiến đã được Chúa gọi về ngay 19 tháng 3/2013 tại Xuân Bình, Xuân Lộc , VN. Hưởng thọ 97 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng các anh Bút-Đạm-Công và cha Võ Đức Thiện cũng tang quyến về sự ra đi vĩnh viễn của người cha yêu quý.
Nguyện xin Lòng Thương Xót và Tình yêu bao la của Chúa đón nhận linh hồn Gioan-Baotixita về nước trường sinh nơi Thiên quốc.
TM HOI CCSLSQN-HN
CT Huỳnh Kim Chưong

* Xin quý cha Tuyên úy dâng thánh lễ cầu cho linh hồn Gioan- Baotixita.
* Xin anh chi em hiep dang loi cau nguyen

Thương tiếc cha MARTINO-Đỗ Văn Diệp- người cha , người thầy hiền hòa, nhân hậu và kính yêu của anh em CCSLSQN. Cha đã hy sinh hầu như suốt cuộc đời nơi Chủng viện để dậy dỗ chủng sinh. Ngày 30/7/2012 hôm nay, tại Saigon, Cha đã ra đi về với chúa không lời tiễn biệt. Xin vâng theo thánh ý Chúa.
Chúng con khắp nơi nguyện cầu cho lính hồn cha hưởng trọn niềm vinh quang trên Thiên Quốc.
Hội CCSLSQN-HN xin chia xẻ với gia đình cha Martino và tang quyến về sự vĩnh biệt người thân yêu- Thầy Cả Martino.
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT Huynh Kim Chương
** xin quý cha Tuyên uy dâng Thánh Lễ cầu cho linh hồn Thầy Cả Martino.
** Xin quý anh em dâng lời cầu nguyện cho Thầy của chúng ta.

Thương tiếc Niên Trưởng Giuse NGUYỄN ĐOAN, ccslsqn /nk 1933, vừa được Chúa gọi về lúc 0:25 AM ngày 24 tháng 7 năm 2012 tại Denver, Colorado. Hưởng thọ 92 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng chị quả phụ Nguyễn Đoan và Tang quyến trước sự ra đi vĩnh viễn của người thương mến.
Xin Lòng Thương Xót Chúa sớm đưa linh hồn GIUSE về hưởng phúc trường sinh trên quê Trời.
TM HỘI CCSLSQN-HN
CT. Huỳnh Kim Chương
* Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh Lễ cầu cho linh hồn Giuse.
* Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện cho người anh em của chúng ta.

Được tin cụ Phêrô Lê Quan Đống, nhạc phụ của anh Nguyễn Viết Tấn – CA ( CCSLSQN 1965 ), được Chúa gọi về ngày 4 tháng 10 /2011 tại Cà Mau VN sau khi đã nhận phép Thánh Tẩy. Hưởng thọ 87 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng anh chị Tấn-Anh và tang quyến về sự ra đi vĩnh viễn của người thân yêu.
Nguyễn xin ơn Cứu Độ của Chúa Kitô sớm đưa linh hồn Phêrô về cùng Chúa.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Huỳnh Kim Chương
** Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh lễ cầu cho linh hồn Phêrô.
xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.

Đau buồn nhận được tin anh GERALDO NGUYỄN HỮU DƯƠNG, San Jose , CA , CCSLSQN-HN , ( NK 1968 ) , sau những ngày tháng chống trả với cơn bệnh, nay anh đã từ giã cõi trần về với Chúa vào lúc 5 giờ sáng ngày 20 tháng 9 năm 2011 tại San Jose ,CA.
Thánh lễ An táng sẽ được tổ chức tại nhà thờ VN St. Patricks ( Downtown San Jose ) lúc 2 gời chiều ngày 24 /9/2011.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng anh Nguyễn Hữu Nghệ ( bào đệ- ccslsqn-hn ) và gia quyến về sự ra đi vĩnh viễn của người thân yêu.
Nguyện xin lòng thương xót và tình yêu bao la của Chúa sớm đưa anh về nơi vĩnh hằng trên Thiên quốc.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Huỳnh Kim Chương

” Lạy Chúa, xin vi lòng Từ Bi, Thương Xót của Chúa, sớm đưa Linh hồn SIMON về cùng Chúa ”
Chúng con, CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng Giáo Phận Nha Trang, Đức Cha , Quý Cha và cha Thanh cùng tang quyến về sự ra đi đột ngột của cha Simon ngày 15 tháng 5 -2011.
Giáo Phận đã mất một Mục Tử yêu quý, Cựu Chủng sinh Làng Sông – Qui Nhơn mật đi một người anh em thân thương.
Nguyện xin Chúa đón Linh hồn SIMOM về nơi Trường Sinh.
HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương
** Xin quý cha Tuyên Uý dâng lễ cho linh hồn SIMON
Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện

Được tin ccslsqn, Niên Trưởng Gioan Baotixita Nguyễn Đình Túc, đưọc Chúa gọi về ngày 11-4- 2011 tại giáo xứ Long Thuận – Việt Nam .Hưởng thọ 91 tuổi.
HộI CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng gia đình anh Gioan Baotixita và tang quyến trước sự ra đi của người thân yêu.
Xin lòng Thương Xót và tình yêu bao la của Chúa sớm đưa linh hồn Gioan Baotixiuta về quê Trời. Xin anh em hiệp dâng lời cầu nguyện.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương

Được tin anh Niên trưởng Phanxicô Assisi Phan Điểm- ccslsqn/ nk1937, thân phụ ccslsqn Phan Bá Hoàng, nk 1971, trừ trần ngày 8 tháng 4 – 2011 tại Giáo xứ Vinh Trang, Cam An Nam, Khánh Hòa.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng gia đình anh Phanxicô và tang quyến. Xin chia xẻ với anh Hoàng về sự vĩnh biệt của người cha thân yêu.
Xin lòng thương xót Chúa sớm đưa Linh hồn Phanxicô về nơi hằng sống. Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương __._,_.___

Thương tiếc người anh em Micae VÕ ĐĂNG KIỂM ( NK 1971 ) đã vĩnh viễn ra đi ngày 4-3-2011 taị Qui Nhơn-Bình Định. Hưởng dương 53 tuổi. Anh ra đi để lại bao thương nhớ cho những người yêu thương.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng chị Kiểm, các cháu và tang quyến.
Nguyện xin lòng thương xót và ơn Cứu Độ cùa Chúa Kitô sớm đưa linh hồn Micae về Quê Trời.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương

Chúng tôi rất bàng hoàng được tin chị Anna Võ Thị Hiếu, phu nhân của anh Võ Tá Thảo, ccslsqn / NK 1966, đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 21/2/2011 tại Saigon, để lại bao thương nhớ cho những người thân yêu.
Hội CCSLSQN-HN xin gởi lời chia buồn sâu thẳm nhất đến anh Võ Tá Thảo vã gia đình trước sự từ biệt đau đớn nầy.
Xin lòng thương xót và tình yêu bao la của Chúa sớm đưa linh hồn ANNA về nơi vĩnh hằng.

TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương

Được tin cụ Máttha Nguyễn Thị Đức, nhạc mẫu của anh Nguyễn đình Sang, San Jose,CA (Phó Chủ Tịch ), đã được Chúa gọi về ngày 9-2-2011 tại Nha Trang.
Hưởng thọ 84 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buiồn cùng anh chị Sang và tang quyến trước sự từ biệt vĩnh viễn của người mẹ thân yêu.
Nguyện xin lòng thương xót và tình yêu bao la của Chúa sớm đưa linh hồn Mác-ta về nơi hằng sống.
TM HỘI CCSlSQN-HN
Huỳnh Kim Chương
** Xin quý cha Tuyên Úy dâng Thánh Lê cho linh hồn MATTA.
Xin anh chị em Hiêp dâng lời cầu nguyện

Được tin nhạc phụ của anh Cao Văn Luyện , Louisville, KY ( CCSLSQN- 1967 ) là cụ Dominico Đỗ Xuân Phụ đã được Chúa gọi về ngày 29-1-2011 tại Elgin, Illinois. Hưởng thọ 93 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng anh chị Luyện – Lan Anh và tang quyến trước sự ra đi vĩnh viễn của người cha thân yêu. Nguyện xin lòng thương xót của Chúa sớm đưa linh hồn DOMINICO về nơi Trường sinh.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương
** xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh lễ cầu cho linh hồn DOMINICO.
Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.

Được tin cụ Phêrô LÊ NGỢI thân phụ của anh Lê Hiển, ( CCSLSQN I968, Úc châu ) đã được Chúa gọi về ngày 24/01/2011 tại Diêm Điền, Tân Dinh, Bình Định.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng anh Lê Hiển và gia đình cùnh tang quyến trước sự ra đi vĩnh viễn cúa người cha thân yêu.
Nguyện xin lòng thương xót và từ bi của Chúa sớm đưa linh hồn Phêrô về về nơi Hằng Sống.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương

** Xin quý cha Tuyên úy dâng Lễ cầu cho linh hồn Phêrô
Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện

Vô cùng thương tiếc nhận được tin cháu MARIA HUỲNH THANH THỦY, trưởng nữ của anh chị Huỳnh Thanh Phong ( CCSLSQN/1959 ) Úc Châu ,
vừa từ giã cỏi trần ngày 21 tháng 12/2010 tại bệnh viện ở Sydney, NSW. Úc châu.Hưởng dương 31 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng anh chị PHONG-HƯƠNG và gia dình, tang quyến trước sự mất mát đau thương.
Nguyện xin lòng thương xót và tinh yêu bao la của Thiên Chúa đưa linh hồn MARIA về nơi trưòng sinh. Xin Mẹ Maria thoa dịu những thương đau của anh chị.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương

** Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh Lễ cầu cho linh hồn Maria
Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện

Xin chia buồn và thông báo
Anh Giuse Nguyễn Hữu Liên, CCSLSQN 1943, cậu ruột của cha Nguyễn Chính ( Boston ), bào đệ của cha Nguyễn Hữu Ngợi ( + ) đã định cư tại Houston, Texas và sinh hoạt nhiều năm với anh em CCS ở Houston.
Nay Chúa đã gọi về ( 13/12/2010 ) tại Sa Đéc, Đồng Tháp, VN. Hưởng thọ 80 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng cha Nguyễn Chính, gia đình và tang quyến trước sự từ biệt vĩnh viễn của người thân thương.
Nguyện xin lòng thương xót và tình yêu bao la của Chúa sớm đưa linh hồn Giuse về nơi trường sinh.
TM. HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương **
Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh lễ cho linh hồn Giuse.
Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyên.

Được tin người anh em CCS của chúng ta, anh Giuse Maria Nguyễn Đình Sứ, ( 1957 ) vừa vĩnh viễn từ giã cõi trần vào ngày 11/12/2010, tại Xuân Lộc.Trước sự từ biệt nầy, Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng chị Sứ , các cháu và tang quyến.
Nguyện xin lòng thương xót của Chúa sớm đưa linh hồn Giuse Maria về nơi hằng sống.
– Xin anh em cầu nguyện cho người bạn của chúng ta.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương

HỘI CCSLSQN/GPQN TRONG NƯỚC
XIN CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH anh ccsqn/nk71 LÊ KIM DŨNG
NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA THƯƠNG XÓT BAN CHO LINH HỒN GIOAN BAOTIXITA ĐƯỢC
LÊN CHỐN NGHỈ NGƠI MUÔN ĐỜI
Thay mặt anh em
FxHoangTy.

A I T Í N
HỘI CCSLSQN/GP QN Trong nước
Vô cùng thương tiếc báo tin:
CỤ BÀ LUXIA NGUYỄN THỊ TÍN
Sinh năm 1922 tại Nhà Đá, Qui-nhơn
Đã vĩnh viễn ra đi lúc 22 giờ 50 ngày 18 tháng 11 năm 2010
tại Giáo xứ Hòa Nghĩa, Gp Nha-trang.
Nghi thức An táng vào lúc 14 giờ ngày 20/11/2010.
Là Thân mẫu của cha Gioakim Phạm Công Văn
Xin thành kính chia buồn cùng cha và tang quyến
NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA DỦ LÒNG THƯƠNG XÓT
BAN THƯỞNG HẠNH PHÚC THIÊN ĐÀNG CHO LINH HỒN LUXIA.
Thay mat anh em
FxHoangTý

Chung toi nhan duoc tin buon: Cu Ba Matta VO THI THONG Nhac Mau cua CCS VO THANH DAM, Nam California.
Da duoc Chua goi ve ngay 17 thang 10 nam 2010 (
Nham ngay mung 10 thang chin nam Canh Dan)
Se duoc an tang vao ngay Thu Nam 21 thang 10 nam 2010
tai Giao Xu Tam Thai, Giao Phan Xuan Loc, Viet Nam,
Huong tho 94 tuoi
Chung toi Hoi Bao Tro Giao Phan QuiNhon hai ngoai va Nhom Cuu Chung Sinh Lang Song, Q ui Nhon nam Caifornia Xin chan thanh chia buon cung anh chi VO THANH DAM cung Tang quyen
Nguyen xin Long thuong xot cua Chua som dem Linh hon MATTA ve Coi Truong sinh huong Nhan Thanh Chua Va qua loi cau bau cua Me cung Thanh Ca Giuse ui an nang do gia dinh da mat di nguoi than thuong
TM.
Chuong Nguyen

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Hội CCSLS/QN/QN
Xin THÀNH THẬT CHIA BUỒN cùng
Anh HUỲNH KIM NGỌC ccsls/nk59 (và Chị LÊ THỊ ĐÔNG)
Trước sự RA ĐI của NHẠC MẴU:
BÀ MA RI A ĐÒAN THỊ CẢNH
Sinh năm : 1921 , Tại: BỒNG SƠN , BÌNH ĐỊNH.
Từ trần lúc 17 giờ 00 ngày 23 tháng 10 năm 2010 Tại Thành Phố PLEI KU , Tỉnh GIA LAI.
Thánh Lễ An Táng lúc 07 giờ 00 ngày 25 tháng 10 năm 2010
Tại Nhà Thờ Giáo Xứ TIÊN SƠN , PLEI KU.
AN TÁNG Tại NGHĨA TRANG CỦA GIÁO XỨ TIÊN SƠN.
NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA THƯƠNG XÓT BAN CHO LINH HỒN MA-RI-A ĐƯỢC VÀO CHỐN TRƯỜNG SINH
Hội CCSLS/QN/QN
Thay mặt anh em
F.X. Hòang Tý

HỘI CỰU CHỦNG SINH LÀNG SÔNG QUI NHƠN-GP QUI NHƠN
ĐƯỢC TIN BUỒN
BÀ CỤ ANNA LÊ THỊ NHỎ (KẾ MẪU CCSLSQN NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG NK 1958)
SINH NĂM 1917 TẠI QUẢNG NGÃI
ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ VÀO LÚC 18G05 NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2010 TAI XUÂN TÂM-ĐỒNG NAI
THÁNH LỄ AN TÁNG CỬ HÀNH TẠI THÁNH ĐƯỜNG GX XUÂN NGÃI VÀO LÚC 8G00 NGÀY 14/10/2010.
XIN ANH EM CCSLSQN CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN BÀ CỤ ANNA SỚM VỀ HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA.
XIN CHÂN THÀNH CHIA BUỒN VỚI ANH CHƯƠNG VÀ TANG QUYẾN NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2010
TM.HỘI CCSLSQN-GPQN/QUOC NOI
HỘI TRƯỞNG
FX HOANG TY

Đươc tin
Cụ Bà Maria NGUYỄN THỊ THUẬN
Thân mẫu của CCS Giuse Nguyễn Trí Dũng (Hường) NK 1960 Cụ Bà sinh năm 1923 tại Gia Hựu, Qui Nhơn, Bình Định
Vừa mới từ trần vào lúc 06 giờ 00 ngày 07/10/2010 Sau khi dâng Lễ Đức Mẹ Mân Côi tại Giáo xứ Vinh Trang
Hưởng thọ 87 tuổi
Hội CCSLSQN xin chia buồn cùng anh chị Nguyễn Trí Dũng và tang quyến.
Kính xin Quý Cha và anh em hiệp ý cầu nguyện cho LInh hồn Maria sớm được hưởng tôn nhan Chúa.
TM. CCSLSQN/HN
Huynh Kim Chuong

Được tin trễ cụ MARTHA LÊ THỊ CHẾ, thân mẫu của anh Lê văn Huệ, Cali (CCS 1967 ), qua đời ngày 26-7- 2010. tại Phan Rang, Ninh Thuận ,VN. Hưởng thọ 88 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng anh chị Huệ và tang quyện về sự ra đi vĩnh viễn của người mẹ thân yêu.
Nguyện xin lòng thương xót Chúa cho linh hồn MARTHA về hưởng nhan thánh Chúa trên Thiên quốc.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương

** Xin quý cha Tuyên uý dâng lễ cầu cho linh hồn MARTHA
Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.

Đựợc tin thân mẫu của anh Lê Công Tông, CA ( nk 1963-64 ) là cụ Anna LÊ THỊ LÀI, đã được Chúa gọi về ngày 1-9-2010 tại Phú Cốc, Tuy Hòa. Hưởng thọ 84 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng anh TÔNG và tang quyến trước sự vĩnh biệt người mẹ yêu thương.
Nguyện xin lòng thương xót Chúa sớm đưa linh hồn ANNA về hưởng nhan thánh Chúa.
HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương
**Xin quý cha Tuyên Úy dâng lễ cho linh hồn Anna
Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện

Được tin CCSLS/QN GIUSE VÕ TÁ THƠ (NK 1965-66) đã đưọc Chúa gọi về ngày 19-8-2010 tại Tuy Hòa. Hưởng dương 56 tuổi.
Trước sự ra đi vĩnh viễn của người anh em, HỘI CCS hải ngoại xin chia buồn cùng chị Thơ và tang quyến.
Nguyện xin lòng thương xót và tình yêu bao la của Chúa sớm đưa linh hồn Giuse về nơi vĩnh hằng.
TM HỘI CCSLS/QN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương

CỰU CHỦNG SINH GP QUI NHƠN – NHÓM SÀI GÒN
Nhận được tin buồn
Bà cụ MARIA NGUYỄN THỊ CHÀ
Sinh năm 1922 tại Hà nội
(Nhạc mẫu CCS ĐẶNG ĐÌNH TRUNG Trưởng BDDD CCSLSQN Sài gòn)
Đã được Chúa gọi về lúc 7g20 ngày 13/8/2010 tại Sài gòn.
Xin phân ưu cùng anh Trung và gia đình , tang quyến
Xin các bạn CCS GP QN cùng hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn MAria về hưởng vinh phúc bên Chúa.
Ngày 13/8/2010
BAN ĐẠI DIỆN CCS-GPQN/SÀI GÒN
Thư ký
JB Hữu Quang

Nhan duoc tin tre cu Lucia TRAN THI THANH phu nhan cua CCSLSQN Le Bang ( Bradenton,Florida ) da duoc Chua goi ve ngay 7 thang 5 nam 2010 tai Florida. Huong tho 84 tuoi.
Truoc su vinh biet dau thuong nay, Hoi CCSLSQN-HN xin chia buon cung anh Nien truong Le Bang va tang quyen.
Nguyen xin long thuong xot va tinh yeu bao la cua Chua som dua linh hon Lucia ve nuoc truong sinh.
TM Hoi CCSLSQN-HN
Chu Tich
Huynh Kim Chuong
** Xin quy cha Tuyen uy dang Thanh le cau cho lin hon Lucia
Xin anh chi em hiep dang loi cau nguyen.

CCS GIUSE VŨ XUÂN BẢO, SINH NĂM 1918 CHÚA THƯƠNG GỌI VỀ LÚC 7H45 SÀNG THỨ BA NGÀY 29/06/2010, HƯỞNG THỌ 93 TUỔI NGHI THỨC TẨM LIỆM LÚC 18H00 CÙNG NGÀY THÁNH LỄ AN TÁNG CỬ HÀNH LÚC 5H00 SÁNG NGÀY 02/07/2010 TẠI NHÀ THỜ THỦ ĐỨC SAU ĐÓ SẼ HỎA TÁNG TẠI BÌNH DƯƠNG
XIN CHIA SẺ NỖI ĐAU MẤT MÁT NÀY VỚI TANG QUYẾN.
XIN CHÚA THƯƠNG ĐƯA LINH HỒN GIUSE SỚM VỀ CÕI VĨNH HẰNG.
XIN CHÚA THƯƠNG NÂNG ĐỠ TANG QUYẾN TRONG LÚC ĐAU KHỔ NÀY.
CCSLSQN

Được tin Bà Cố ANNÊ LÊ THỊ HOÀNG, thân mẫu của cha Nguyễn Kim Sơn, Georgia, đã được Chúa gọi ra đi vào ngày 11-6-2010 tại Canada.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng cha và gia dình trước sự ra đi vĩnh viễn của người mẹ suốt đời tận tụy, lo lắng cho con cái.
Nguyện xin lòng Thương Xót và Tình Yêu bao la của Chúa sớm đua linh hồn ANNÊ về nơi Vĩnh Hằng.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Hũynh Kim Chương
** Xin quý cha Tuyên úy dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố ANNÊ.
Xin quý anh chị em hiệp thông dâng lời cầu nguyện.

HỘI CCSLSQN Vô cùng thương tiếc:
CCS Jos. Lê-Thái, CCSLSQN 65-66
Sinh nam 1948.Tai Quang ngai Ve nha Cha luc 19h40 ngay 31/5/2010 tại Xuân lộc – Đồng Nai
Nghi thuc tam liem luc 18h ngay 01/6/2010
Thanh le an tang duoc cu hanh tai Thanh duong Giao xu Trung ngai vao luc 4h30 thu nam ngay 03/6/2010.
Xin tất cả CCSLSQN cầu nguyện cho linh hồn Giuse

Được tin thân mẫu của anh Lê Hữu Quận, (CCSLSQN- 1967-68 ) , bà Anê Cao Thi Thay ( sinh quán tại Gò Xoài – Gia Hựu ), đã được Chúa gọi về ngày 29 – 5 – 2010 tại GX Thanh Đa, Bình Thạnh, Sai gon. Hội CCSLSQN-HN xIn chia buồn cùng anh Quận và gia đình trước sự ra đi vĩnh viễn của người mẹ suốt đời hy sinh cho con cái. Nguyện xin lòng thương xót của Chúa sớm đua linh hồn Anê vế nơi vĩnh hằng.
TM HÔỊ CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương

Ðược tin thân mẫu của CCS Huỳnh Ngọc Oanh ( nk 1970 ) là Bà Anê NGUYỄN THỊ TÁNH đã được Chúa gọi về ngày 5 – 5 – 2010 tại Giáo xứ , Nghĩa Phú – Cam Ranh. Hưởng thọ 75 tuổi. Hội CCSSLSQN-HN xin chia buồn cùng anh chị Oanh và tang quyến trước sự ra đi của người mẹ hiền.
Nguyện xin lòng thương xót Chúa sớm đưa linh hồn Anê về nơi hằng sống.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương

Được tin thân mẫu của hai anh Nguyễn Công Huân va Nguyễn Công Linh CCSLSQN, là bà LUCIA NGUYỄN THỊ THU đã được Chúa gọi về ngày 2 – 5 – 2010 tại Qui Nhon.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng hai anh Nguyễn Công Huân và Nguyễn Công Linh cùng tang quyến về sự mất mát to lơn nầy.
Nguyện xin lòng thương xót Chúa sớm đưa linh hồn LUCIA về với Chúa.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương

Được tin thân mẫu của CCS Nguyễn Mạnh Tường ( nk 1963 ) là Cụ Matta NGUYỄN THỊ CHÂU đã được Chúa gọi về ngày 1 – 5 – 2010 tại Giáo xứ Yên Hoà, Cam Ranh. Hưởng thọ 90 tuổi.
Hội CCSSLSQN-HN xin chia buồn cùng anh chị Tưòng và tang quyến trước sự ra đi của người mẹ hiền.
Nguyện xin lòng thương xót Chúa sớm đưa linh hồn MATTA về nơi hằng sống.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương

Được tin Bà Cố Maria Madalêna HUỲNH THỊ KHẢM thân mẫu của cha Lê Thu Thâu ( CCSLSQN 1968-69 ) được Chúa gọi về ngày 25-4-2010 tại Sơn Nguyên, Tịnh Sơn, Phú Yên.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng cha và tang quyến trước sự ra đi của người mẹ hiền.
Nguyện xin lòng thương xót Chúa và lời cầu bàu của Mẹ Maria sớm đưa linh hồn Maria Madalêna về nưởc Chúa
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương
** Xin quý cha Tuyên Úy dâng Thánh Lễ cầu cho linh hồn Maria Madalena.
Xin anh chị em hiệp dâng lới cầu nguyện

Được tin Bà Cố Anê LÊ THỊ ĐÍCH, thân mẫu của LM Nguyễn Đình Nhiệm (CCSLSQN 1969-70) đã được Chúa gọi về ngày 8-4-2010 tại Giáo xứ Vinh Thủy-Phan Thiết. Hưởng thọ 91 tuổi .
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng cha và tang quyến trước sự ra đi của người mẹ suốt đời lo lắng cho cha. Nguyện xin lòng thương xót của Chúa sớm đưa linh hồn Anê về nơi hằng sống. TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương
** Xin quý cha Tuyên Úy dâng lễ cầu cho linh hồn Anê.
Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Chúng tôi vô cùng thương tiếc được tin Cụ Anê HỒ THỊ KIÊN, thân mẫu của anh Nguyễn Đình Sang – (San Jose ,CA ) -Phó Chủ Tịch HCCSLSQN-HN- vừa được Chúa gọi về ngày 01- 4-2010 tại Vĩnh Trang – Cam Ranh. Hưởng thọ 103 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng anh chị, gia đình và tang quyến về sự ra đi của người mẹ quý yêu. Cụ đã ra đi trong Tam Nhật Vượt Qua, một vinh dự to lớn cho Cụ.
Nguyện xin tình yêu bao la của Chúa Phục Sinh sơm đưa Cụ phục sinh trong nước Chúa.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Hùynh Kim Chương
** Xin quý cha Tuyên úy dâng lể cầu cho linh hồn Anê
Xin quý anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.

Được tin cụ Phaolô Nguyễn Văn Long, nhạc phụ của anh Võ Thành Bút, ( Hội Trưởng Hội Bảo Trợ Giáo Phận Qui nhơn hải ngoại, Nam California,) đã được chúa gọi về ngày 16-3-2010 tại California. Hưởng thọ 90 tuổi.
Trước tin buồn nầy, Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng anh Bút, dặc biệt chị Bút phải từ giả vĩnh viễn người cha thân yêu.
Nguyện xin lòng thương xót của Chúa sơm đưa linh hồn Phaolô về hưởng nhan Thánh Chúa.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương
** Xin quý cha Tuyên Úy dâng Thánh Lễ cầu cho linh hồn Phaolô
Xin quý anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.

Được tin Bà cố Martha Nguyễn Thị Phước, thân mẫu của cha Nguyễn Chính- MA, được Chúa gọi về ngày 13-2-2010 tại Dorchester, MA. Huởng thọ 92 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng cha Chính, anh chị em trong gia đình và tang quyến về sự ra đi của người mẹ kính yêu.
Nguyện xin lòng thương xót và tinh yêu bao la của Chúa sớm đưa linh hồn Martha về hưởng nhan Thánh Chúa.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương
** Xin quý cha Tuyên úy dâng thánh lễ cầu cho linh hồn Martha.
** Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.

Được tin CCS Antôn Nguyễn Quờn ( 1957-58 ) được Chúa gọi về ngày 10 – 2- 2010 tại Thủ Đức, Sài-Gòn, hưởng thọ 65 tuổi. Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng chị Quờn và tang quyến.
Nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn Anton về nơi vĩnh hằng.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương

ĐƯỢC TIN Cụ Annê Lê Thị Huyền, Thân mẫu của CCSLSQN Huỳnh Văn Thu – Phần Lan – ( = Huỳnh thái phúc, 1962 ) và cũng là nhạc mẫu của CCSLSQN Huỳnh Văn- Florida- ( NK 1960 ) đã được Chúa gọi về ngày 6-2-2010 tại Hòa Nghĩa, Nha Trang, VN.
Hưởng thọ 91 tuổi.
Hội CCCSLSQN-HN xin chia buồn cùng anh Huỳnh Văn Thu, anh chị Huỳnh Văn và tang quyến trước sự ra đi của người mẹ quý yêu.
Nguyện xin lòng thương xót và tình yêu bao la của Thiên Chúa sơm đưa linh hồn Annê về nơi hằng sống.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương
** Xin quý cha Tuyên úy dâng lễ cầu cho linh hồn Annê.
Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.

Được tin anh Giuse Nguyễn Văn Tâm, con rễ của anh Niên Trưởng Nguyễn Công Luận ( Houston ), từ trần vào ngày 15 tháng 1 năm 2010 tại Houston, TX. Hưởng dương 57 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng anh chị Nguyễn Công Luận và tang quyến về sự mất mát thương đau nầy.
Nguyện xin lòng thương xót của Chúa sớm đưa linh hồn Giuse về nơi vĩnh hằng.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương

Được tin Ông Cố Phanxicô Huỳnh Anh Tuấn, thân phụ của Linh mục Huỳnh Công Tân, cha sở giáo xứ Tân Dinh-Qui nhơn , được Chúa gọi về ngày 27-12-2009 tại Phù Cát, Bình Định. Hưởng thọ 84 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng cha Huỳnh Công Tân và tang quyến trước sự chia ly vĩnh viễn nầy.
Nguyện xin lòng thương xót của Chúa sơm đưa linh hồn Phanxicô về nơi hằng sống.
TM BCH HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương

Kính Đức Cha Vincent
Anh em chúng con vô cùng thương tiếc về sự ra đi đột ngột của anh Vincent Nguyễn văn Luyện, bào huynh của Đức Cha.
Xin chia buồn cùng Đức Cha và tang quyến trước sự mất mát lớn lao nầy
Nguyện xin lòng thương xót củaThiên Chúa sớm đưa linh hồn Vincent về nơi trường sinh.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch

Được tin anh Gioan Nguyễn Đình Ngữ, CCS 72-73, được Chúa gọi về ngày 8-12-09 tại Đông Mỹ, Phú Yên, VN.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng tang quyến về sự mất mát lớn lao nầy. Nguyện xin lòng thương xót của Chúa sớm đưa linh hồn GIOAN về nơi hằng sống.
TM BCH HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương

Nhận được tin trễ, thân mẫu của anh Nguyễn Hưng Bình, ( Sacramento – CA ) là cụ Martha Đặng Thị A, đã được Cbúa gọi về ngày 16-11-2009 tại Sacramento- CA.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng anh Bình và tang quyến về sự mất mát to lớn nầy.
Nguyện xin Thiên Chúa thương xót và sớm đua linh hồn Martha về nơi hàng sống.
TM BCH HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương
** Xin quý cha Tuyên úy dâng lễ cho linh hồn Martha
Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện

Được tin thân mẫu của CCS Võ Đình Lý ( VN ), Võ Đình Hoa (CA),cố Linh mục Võ Đình Sen và cũng là chị ruột của niên trưởng Nguyễn Công Luận (Houston) là bà cố Maria Nguyễn Thị Đức, đã được Chúa gọi về ngày 3-12-09 tại Ghềnh Ráng-Qui Nhơn. Hưởng thọ 99 tuổi.
Trước sự ra đi vĩnh viễn của người thân yêu, Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng quý anh Lý, Hoa và NT.Nguyễn Công Luận.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng yêu thương, sớm đưa linh hồn Maria về cỏi Trường Sinh.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương
** Xin quý cha Tuyên úy dâng lễ cầu cho linh hồn Maria
Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện

Được tin Cụ Matta NGUYỄN THỊ CHẤT, thân mẫu của CCS Hoàng Tý – NK 1960 (Cam Ranh-VN) đã từ trần ngày 17/10/2009 tại Giáo xứ Tân Bình – Cam Hòa – Cam Lâm, Khánh Hòa. Hưởng thọ 99 tuổi .Trước sự chia ly vĩnh viễn người mẹ hiền, Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng anh chị Hoàng Tý và tang quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn MATTA về nơi hằng sống
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương

CÁO PHÓ
GIA ĐÌNH CCSLSQN CAM RANH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN :
CỤ BÀ MATTA NGUYỄN THỊ CHẮT
THÂN MẪU CỦA CCS FX. HOÀNG TÝ (NK 1960)
SINH NĂM 1910
ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ VÀO LÚC 16 giờ 00 NGÀY 17 – 10 – 2009
TẠI GX. TÂN BÌNH, CAM HÒA, CAM LÂM, KHÁNH HÒA
HƯỞNG THỌ 99 TUỔI
THÁNH LỄ AN TÁNG VÀO LÚC 05 giờ00 NGÀY 19 – 10 – 2009
TẠI GIÁO XỨ TÂN BÌNH, CAM HÒA, CAM LÂM, KHÁNH HÒA
KÍNH XIN QUÝ CHA VÀ ANH EM HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN MATTA SỚM ĐƯỢC HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA.
NGUYEN BINH THUAN

Được tin Anh Gioan Baotixita Nguyễn Phúc Sanh, bào huynh của CCS Nguyễn Tấn Lực ( San Jose ) và cũng là bào đệ của CCS Nguyễn Phúc Hậu ( San Jose ) qua đời ngày 11/10/09 tại San Jose- Thánh Lễ An táng vào ngày 13-10-09 tại San Jose.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng anh chị Lực và tang quyến trước sự ra đi vĩnh viễn nầy.
Nguyện xin lòng thương xót và tình yêu bao la của Chúa sớm đưa linh hồn Gioan Baotixita về nơi vĩnh hằng.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương

Ai tín
Wednesday, October 14, 2009 2:19 AM
From: “diep”
To: hkchuong@sbcglobal.net, “Sang Nguyen” , ccs_lsqn@yahoogroups.com, bchccslsqn@yahoo.com
CCSLSQN khu vực Sài Gòn và vùng phụ cận thương tiếc báo tin:
Cụ Ông Giuse Nguyễn Văn Phố sinh năm 1933( nhạc phụ CCS Trần Trọng Hoè nk 68/69 Quốc nội) đã được Chúa thương gọi về lúc 19h30 ngày 12/10/2009
Thánh lễ an táng cử hành tại Nhà Thờ Giáo Xứ Xã Đoài,Giáo phận Banmêthuột lúc 4h30 sáng ngày 14/10/2009.
Nguyện xin Chúa thương sớm đưa Linh Hồn Giuse vào Nước Chúa
CCSLSQN khu vực Sài Gòn và vùng phụ cận xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Được tin cụ SIMON VÕ VĂN BAN thân phụ của các CCS Võ Văn Bút (Hổ -1957) – IOWA, Võ Văn Cao (70-71), Võ văn Quang -69-70( VN) đã được Chúa gọi về ngày 4/10/2009 tại VN. Hưởng thọ 84 tuổi.
Trước sự ra đi vĩnh viễn nầy, HỘI ccslsqn-hn xin chia buồn cùng anh Bút, anh Quang ,anh Cao và tang quyến.
Nguyện xin lòng thương xót Chúa sớm đưa linh hồn SIMON về nơi hằng sống.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Hùynh Kim Chương
** Xin quý cha Tuyên úy dâng lễ cho linh hồn SIMON.
Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.

ÁI TÍN
CCSLSQN khu vực Sài Gòn và vùng phụ cận thương tiếc báo tin:
Cụ Ông Simon Võ Văn Ban ,sinh năm 1925(Thân phụ CCS Joach.Võ Văn Bút,Ông nội của LM André Võ Tuấn Bảo-Hải ngoại)(Thân phụ CCS Joach.Võ Văn Quang nk 69/70,CCS Võ Văn Cao nk 70/71)
đã được Chúa gọi về lúc 12h30 tối 04/10/2009;hưởng thọ 84 tuổi.
Nghi thức tẩm liệm vào chiều ngày 05/10/2009
Thánh lễ an táng vào sáng thứ năm ngày 08/10/2009
Nguyện xin Chúa thương sớm đưa Linh Hồn Simon vào Nước Chúa CCSLSQN khu vực Sài Gòn và vùng phụ cận xin thành kính phân ưu cùng tang quyến

” Xin vì lòng nhân từ Chúa cho linh hồn Thầy Phêrô được về nơi hằng sống”
Chúng con được tin cha Phêrô TUẦN-NGUYỄN CAO HIÊN – cựu giáo sư, linh hướng CVLSQN- đã được Chúa gọi về ngày 19-9-2009 tại nhà Hưu Dưỡng Đồg Công Thủ Đức. Hưởng thọ 88 tuổi.
Trước sự ra đi vĩnh viễn của người cha, người thầy , chúng con, CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng Đức Cha ,Giáo Phận, Dòng Đồng Công và quý cha vể sự từ giã của một Linh Mục suốt đời phục vụ cho Giáo Hội trong khiêm nhường và hy sinh.
Nguyện xin lòng thương xót và tình yêu bao la của Chúa sớm đưa linh hồn Thầy Phêrô về nơi người hằng mong chở.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương
** Xin quý cha Tuyên úy dâng lể cho linh hồn Phêrô.
** Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.

Chúng tôi vô cùng xúc động và thương tiếc dược tin phu nhân của anh Cao Xuân Dũng – VN – ( 1962-63 ) là chi MARIA NGUYỄN THỊ NỤ đã từ giã cỏi trần ngày 28-8-2009 tai Saigon – VN –
Xin chia buồn cùng anh Dũng, các cháu và gia đình trước sự chia ly vĩnh viễn đau thương nầy.
Nguyện xin tình yêu và lòng xót thương của Chúa sớm đưa linh hồn MARIA về nơi vĩnh hằng.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương

Hội CCSLSQN-HN xin được chia xẻ nỗi đau buồn của các CCS Lê Đức Hòa, Lê Đức Dũng và Lê Quang Phúc ( VN ) cùng tang quyến trước sự ra đi vĩnh viễn của người cha là cụ ANTÔN LÊ CƯU – ngày 15-8-09, tại Tân Phú – Saigon –
Nguyện xin lòng thương xót của Chúa sớm đưa linh hồn ANTÔN về nơi vĩnh hằng.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương

Đựơc tin thân mẫu của anh Bạch Quang Cậy (NK 1955-56) -Washington- là cụ Mattha ĐOÀN THỊ QUAN đã mãn phần ngảy 22-08-09 tại Auburn WA.
Hưởng thọ 92 tuổi.
Trước sự từ biệt vĩnh viễn của người mẹ suốt đời bên cạnh anh, Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng anh và tang quyến.
Nguyện xin lòng từ bi và thương xót của Chúa sớm đưa linh hồn MATTHA về nước hằng sống.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương
**Xin quý cha Tuyên Úy dâng lể cho linh hồn Mattha
**Xin anh chị em hiệp dâng lời câu nguyện.

Được tin anh Phêrô HOÀNG LONG ẤN – NK 1955-56 – ( cùng lớp với các cha Khương ,Chính ,Tuớc …) đã được Chúa gọi về ngày 13/8/09 tại Biên Hòa-VN-
Trước sự mất mát to lớn nầy, Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng chị Ấn, các cháu và tang quyến.
Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa sớm đua linh hồn anh PHÊRÔ về nơi Hằng Sống. Xin anh em cầu nguyện cho người anh em.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Huỳnh Kim Chương

Được tin thân mẫu của anh Nguyễn Văn Hiên( VN) , CCSLSQN/ NK 1974-75,
là bà ANNÊ ĐỖ THỊ LỰC (Gò Thị- Qui nhơn) đã từ trần ngày 1- 6-2009
tại Bà Rịa – Vũng Tàu.
Hội CCSLSQN/HN xin chia buồn cùng anh Hiên và gia đình về sự ra đi vĩnh viễn của người mẹ qúy yêu.
Xin lòng thương xót của Chúa sớm đưa linh hồn ANNÊ về nơi vĩnh hằng
HỘI CCSLSQN/HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương

Được tin anh IGNATIUS NGUYỄN Ý NHẠC- CCSLSQN 1941-
(Trước đây ở Cali. , đã về VN ) được Chúa gọi về ngày 27-5-09, tại Thủ Đức- VN. Hưởng thọ 80 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng cha Nguyễn Trường Thăng – An Ngải – Đanang -( Bào đệ) , các cháu và tang quyến trước sự ra đi vĩnh viễn của người thương yêu.
Nguyện xin lòng thương xót và tình yêu của Chúa sơm đưa linh hồn IGNATIUS về quê Trời.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương
** Xin quý cha Tuyên Úy dâng lễ cho linh hồn IGNATIUS.
Xin quý anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện.

Được tin (trễ) thân phụ của anh Hoàng Đình Trác, Houston, TX – ân nhân của Hội – là cụ GIUSE HOÀNG ĐỨC NGỌC
đã từ giã con cái ra đi vĩnh viễn ngày 25-4- 2009 tại Canada.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng anh chị Trác và tang quyến về sự vĩnh biệt người cha thân yêu.
Xin lòng từ bi, khoan nhân và tình yêu bao la của Chúa sớm đưa linh hồn GIUSE về nơi Thiên quốc.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương
**Xin quý cha Tuyên úy dâng Thánh Lễ cầu cho linh hồn GIUSE.
Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
” Lạy Chúa xin đón nhận tôi tớ Chúa là linh hồn AUGUSTINÔ về cùng Chúa”

Cha Augustinô NGUYỄN THANH HUỆ ( ccslsqn- NK 1940-41)
được Chúa gọi ra khỏi thế gian ngày 12-5-2009 tại Pensacola, Florida. Huởng thọ 80 tuổi.
Chúng con xin chia buồn cùng Đức Cha, Giáo Phận và tang quyến về sự ra đi vĩnh viễn của người Tông Đồ suốt đời phục vụ cho Thiên Chúa.
Nguyện xin lòng từ bi và tình yêu bao la của Chúa đón rước linh hồn AUGUSTINÔ về Thiên quốc.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương
** Xin quý cha Tuyên úy dâng lễ cầu cho linh hồn Augustinô.
Xin anh chi em hiệp dâng lời cầ nguyện.

Nhận được tin thân mẫu của anh Nguyễn Văn Nhường- Canada- (CCSLSQN/ 1967-73 )
là cụ MARIA HOÀNG THỊ LẬP
được Chúa gọi về ngày 7-5-2009 tại Việt Nam. Hưởng thọ 82 tuổi.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng anh chị Nhường và tang quyến về sự chia ly vĩnh viễn của người thương yêu.
Xin Thiên Chúa sơm đưa linh hỗn Maria về Thiên quốc hưởng nhan Thanh Chúa.

TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh kim Chương
** Xin quý cha Tuyên úy dâng lễ cho linh hồn MARIA
Xin anh chị em hiệp dâng lơì cầu nguyện,

BCH HỘI CỰU CHỦNG SINH LÀNG SÔNG QUI NHƠN HẢI NGOẠI

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
” Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ
cho linh hồn GIUSE được về hưởng nhan Thánh Chúa ”

Vô cùng thương tiếc được tin anh Giuse NGUYỄN VĂN VIỄN, CCSLSQN/ NK 1964-65, vừa vĩnh biệt ra đi lúc 1:57 AM- ngày 28 thánh 4 – 2009 , tại bệnh viện Camden, Sydney- Australia.
Hội CCSLSQN-HN xin chia xẻ nỗi đau buồn cùng chị Viễn , các cháu , và những người thân yêu trong gia đình trước sự ra đi vĩnh viễn của anh Giuse.
Nguyện xin lòng thương xót và ơn Cứu Độ của Chúa Kitô sớm đưa linh hồn anh GIUSE về cùng Chúa.

TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương
** Xin quý cha Tuyên úy dâng lễ cầu cho linh hồn Giuse.
Xin anh chị em hiệp dâng lời cầu nguyện

Được tin Ông Simon Võ Lý(thân phụ CCS FX Võ Quang Vân nk 72/73;và là Anh rể của Anh Chủ tịch ccslsqn.hn Huỳnh Kim Chương)
Sinh năm 1933 tại Gia Hựu,Bình Định, Được Chúa gọi về ngày 06/04/2009, thọ 76 tuổi
Thánh lễ an táng tại nhà thờ Thanh Đa ngày 09/04/2009
An táng tại Tân Qui, Hóc Môn
Hội CCSLSQN hải ngoại xin chia buồn cùng ccs Vân và Anh Chủ tịch HKC.
Nguyện xin cho linh hồn SIMON sớm vào nơi hằng sống.
TM.BCH.CCSLSQNHN
Phó chủ tịch
Nguyễn Đình Sang

Bà Nguyễn Thị Lương (nhạc mẫu CCS Đoàn Quang Uy nk66/67) Sinh năm 1925
Mất 20h20 ngày 09/04/2009; thọ 84 tuổi
An táng tại nghĩa trang Gò Dưa,Thủ Đức

CỰU CHỦNG SINH PHÊRO LÊ MINH THỌ NK 69/70
CON TRAI CỦA CCS THOMAS LÊ MINH HƯỞNG NK 44/45
SINH NĂM 1959
CHÚA GỌI VỀ LÚC 7H35 NGÀY10/04/2009, HƯỞNG DƯƠNG 50 TUỔI
LÚC 19H30 NGÀY 12/04/2009 ĐỨC TÂN GIÁM MỤC VINCENT NGUYỄN VĂN BẢN VÀ CHA ÁNH CỬ HÀNH THÁNH LỄ TẠI GIA CẦU CHO LINH HỒN PHÊRÔ VỚI SỰ HIÊN DIỆN CỦA KHÁ ĐÔNG CCS TRONG VÀ NGOÀI LỚP
THÁNH LỄ AN TÁNG CỬ HÀNH TẠI NHÀ THƠ HOÀNG MAI,XÓM MỚI, GÒ VẤP
HOẢ TÁNG TẠI BÌNH DƯƠNG, SÔNG BÉ SAU ĐÓ ĐƯA VỀ NHÀ HÀI CỐT GIÁO XỨ HOÀNG MAI.
HỘI CCSLSQN.HN XIN CHI BUON CUNG NHỮNG NGƯỜI ANH EM VÀ TANG QUYẾN.
NGUYỆN XIN CHÚA SỚM ĐƯA CÁC LINH HỒN MỚI QUA ĐỜI VÀO THIÊN ĐÀNG.

Được tin anh PHAOLÔ NGUYỄN PHÚC ÁNH, CCSLSQN ( NK 1936 ), thân phụ anh Nguyễn Đức Thái, CCSLSQN 1960, đã được Chúa gọi về ngày 06-4-2009 tại Hòa Yên, Cam- Ranh, VN..
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng anh Nguyễn Đức Thái và tang quyến. Nguyẹn xin Chúa sơm đua linh hồn PHAOLÔ về nơi vĩnh hằng.
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương

R.I.P
Được tin anh Phêro NGUYỄN VĂN TRI ( GIÁ ) CCSLSQN- 1958-62- ( Gò Thị ) (bào huynh của ccs Nguyễn Văn Giả (Sacramento)
đã từ trần vào ngày 4-4-2009 tại vùnh kinh tế mới EAVI – EAHLEO, Ban Mê Thuột,VN.
Hội CCSLSQN-HN xin chia buồn cùng chị TRI, anh chi Giả và tang quyến về sự mất mát to lớn nầy.
Nguyện xin Thiên Chúa sơm đua linh hồn PHÊRÔ về nơi hằng sống. Xin MẸ MARIA lau sạch nước mắt những người thân thương còn lại .
TM HỘI CCSLSQN-HN
Chủ Tịch
Huỳnh Kim Chương

THANH KINH PHAN UU
Duoc tin than mau cua cha Tran Duc Nam (Canada) la Ba Co Maria TRAN THI VUI da duoc Chua goi ve ngay 14-3-09, tai Gia- Kiem, Dong Nai. Huong tho 83 tuoi. Hoi CCSLSQN-HN chung con xin chia buon cung cha Tran Duc Nam va gia dinh ve su ra di vinh vien cua nguoi me qui yeu.
Nguyen xin long thuong xot va nhan hau cua Chua som dua linh hon MARIA ve noi hang song.
TM HOI CCSLSQN-HN

Leave a Reply