NỘI QUY CCSLSQN

BẢN NỘI QUY của
Hội Cựu Chủng Sinh Làng Sông-Qui nhơn hải ngoại

Lời mở đầu.
Đại hội Cựu Chủng Sinh Làng Sông-Quì nhơn hải ngoại kỷ niệm 20 năm thành lập Hội,
tại San Jose, CA ngày 15-16/3/2008, đã biểu quyết đồng ý Hội phải có Bản NỘI QUY và
giao cho Tân Ban Chấp Hành soạn thảo. Ban Chấp Hành chúng tôi đã soạn bản DỰ
THẢO , và đã gửi đến quý cha, quý anh em đọc và góp ý ( 15/7/08 ). Ban Chấp Hành đã
nhận được những ý kiến đóng góp rất tích cực. Chúng tôi đã tham khảo,bổ sung và hoàn
chỉnh Bản DỰ THẢO. Và hôm nay Bản NỘI QUY đã hoàn tất. Chúng tôi xin gởi đến
quý cha, quý anh em như đã hoàn thành trách mhiệm anh em giao phó.

CHƯƠNG I DANH XƯNG
Điều 1
– Hội mang tên Hội Cựu Chủng Sinh Làng Sông-Qui nhơn hải ngoại, viết tắt là Hội
CCSLSQN-HN. Hội chọn Thánh GIUSE làm Quan Thầy, lễ kính vào ngày 19/3 hằng
năm .

CHƯƠNG II TÔN CHỈ và MỤC ĐÍCH
Điều 2 – Tôn chỉ
– Sống tinh thần yêu thương và bác ái của Chúa Kitô – Làm chứng nhân cho Chúa
Kitô. – Sống theo gương khiêm nhường của Thánh Giuse.

Điều 3 – Mục đích
Hội là một tổ chức ái hữu, bất vụ lợi, hợp pháp theo luật lệ hiện hành, nhằm mục
đích:
– Qui tụ tất cả anh em cựu chủng sinh đã từng tu học tại Chủng Viện Làng Sông và Qui
nhơn, quý thầy, quý cha đã dạy tại Chủng Viện hoặc phục vụ tại Giáo Phận Qui nhơn,
hoặc được Giáo Phận gởi tu học các nơi khác, đang sống khắp nơi ở hải ngoại.
– Tương trợ, chia xẻ lẫn nhau những buồn vui, những khó khăn về tinh thần cũng như
vật chất trong tình Huynh dệ yêu thương của những người con từng chung sống dưới
mái trường Chủng Viện, hiện đang sống ở trong cũng như ở ngoài nước.
– Bảo trợ ơn gọi Linh mục của Giáo Phận nhà nếu có nhu cầu.
– Giúp đỡ Giáo Phận nhà, trong khả năng có thể, những nhu cầu Giáo Phận cần,

CHƯƠNG III TỔ CHỨC và ĐIỀU HÀNH
Điều 4 – Hội viên
– Hội viên của Hội bao gồm tất cả cựu chủng sinh Làng Sông , qui nhơn, hoặc dược gởi
tu học ở những nơi khác , phu nhân của cựu chủng sinh, quý thầy, quý cha giáo của
chủng viện hoặc phục vụ cho Giáo Phận Qui nhơn, không phân biệt tuổi tác, thời gian
tu học, địa vi hiện tại, hiện đang sống tại hải ngoai.

Điều 5 – Ân nhân
– Những ai giúp đỡ Hội về tinh thần cũng như vật chất đều là Ân nhân của Hội.
Điều 6 – Ban Chấp Hành
– Ban Chấp Hành được bầu lên, cứ bốn năm một lần bằng phiếu kín, theo đa số tương
đối, do tất cả hội viên. Chỉ bầu vị Chủ Tịch.( Chủ Tịch sẽ thành lập Ban Chấp Hành)
– Các Ứng viên hoặc Đề cử viên phải là người thường xuyên sinh hoạt với Hội.
– Nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành là bốn năm, và tối đa là hai nhiệm kỳ.
– Ban Chấp Hành gồm có:
Một Chủ Tịch, một Phó Chù Tịch, một Tổng Thư ký, một Thủ quỹ , các Ủy viên (
không giới hạn số lượng) và Ban Tài chánh. Thủ quỹ của Hội cũng là thành viên của
Ban Tài chánh.
Điều 7 – Linh mục Tuyên úy (Linh huớng)
– Hội cần có một cha Tuyên úy dề giúp đỡ về mặt tinh thần, đời sống tâm linh.
Ngoài ra những vùng có đông anh em cũng cần có cha Tuyên úy.
Diều 8 – Nhiệm vụ của Ban Chấp Hành
– Tổ chức và điều hành sinh hoạt của Hội.
– Hằng năm tổ chức mừng lễ Thánh Quan Thầy của Hội và cũng là ngày họp mặt hằng
năm của Hội với mục đích thắt chặt tình Huynh đệ.
– Mỗi năm thực hiện tập NỘI SAN vào ngày lễ Thánh Quan Thầy và những Bản Tin
Liên lạc nếu có thể được.
– Thường xuyên liên lạc với các Ban Đại Diện vùng ( nếu nơi nào có ) hoặc các anh em
ở các nơi xa để chia xẻ thông tin.
– Khi sắp mãn nhiệm kỳ, phải tổ chức bầu Ban Chấp Hành mới, và bàn giao vào ngày
Lễ Thánh Quan Thầy.
– Chủ Tịch điều hành công việc và chịu trách nhiệm với hội viên. Trường hợp Chủ
Tịch đi vắng hay vì lý do nào đó không thề phục vụ được thì Phó Chủ Tịch thay thế
và kiêm nhiệm.
Điều 9 – Văn phòng và địa chỉ liên lạc.
– Văn phòng của Hội được đặt tại nơi cư ngụ của Chủ tịch.

CHƯƠNG IV QUYỀN LỜI và BỔN PHẬN
Điều 10 – Quyền lợi
– Vật chất: Khi hội viên nào thật sự gặp khó khăn về vật chất trong cuộc sống, tùy khả
năng tài chánh, Hội sẽ tạm thời giúp đỡ và kêu gọi sự hảo tâm giúp đỡ của anh em.
– Tinh thần: Khi một hội viên qua đời, Hội sẽ thông báo khắp nơi dể anh em cầu
nguyện,thăm viếng, chia xẻ… Hội sẽ xin Thánh lễ cầu hồn cho người quá cố. Hơn
nữa, vì Hội đã gia nhập Hội Phaolồ Châu, nên Hội Phaolồ Châu sẽ dâng Thánh lễ cầu
nguyện cho limh hồn đó.
– Tứ thân phụ mẫu của hội viên cũng như ân nhân của hội cũng được hưởng các
quyền lợi tương tự.
Điều 11 – Bổn phận
– Anh em cố gắng sống theo tinh thần của Điều 2 và 3 ( Tôn chỉ & mục đích)
– Hội không đặt vấn đề đóng góp niên liễm; tuy vậy, để Hội có phương tiện điều hành
và trợ giúp cho Giáo Phận, mỗi hội viên cố gắng đóng góp tinh thần và vật chất tùy
theo khả năng mình có thể.

CHƯƠNG V TÀI CHÁNH
Điều 12 – Tài chánh của Hội là do hội viên đóng góp, ủng hộ để sử dụng vào công việc
điều hành. Ban Chấp Hành sẽ quyết định từng trường hợp tương trợ và gíup đỡ Giáo
phận nhà. Thủ quỹ của Hội có trách nhiệm gìn giữ tiền bạc, sổ sách chi thu và báo
cáo đầy đủ vào ngày lễ Thánh Quan Thầy mỗi năm.
Điều 13 – Khi chi từ $500. 00 trở lên phải thông qua Ban Chấp Hành.
Điều 14 – Khi Hội giải tán, tài sản của Hội phải giao lại cho Giáo Phận nhà.
CHƯƠNG VI SỦA ĐỔI NỘI QUY
Điều 15 – Nội Quy có thể được sửa đổi để việc sinh hoạt của Hội thích hợp với hoàn cảnh
cảnh, thời điểm, nhưng phải được đa số tương đối hội viên chấp thuận.
• Bản NỘI QUY nầy gổm 06 chương và 15 điều,và sẽ được áp dụng kể từ ngày 19/3/09
.Xin gởi đến quý cha, quý anh em.
Làm tại Houston ngày 01 tháng 1 năm 2009
TM. BCH/HCCSLSQN-HN
Chủ Tịch
HUỲNH KIM CHƯƠNG

Leave a Reply