QUỸ TRÙNG TU VÀ TÁI THIẾT CV LÀNG SÔNG QUỐC NỘI JUNE 30,2017

QUỸ TRÙNG TU VÀ TÁI THIẾT CHỦNG VIỆN LÀNG SÔNG
(nhận được từ trong nước)

01. NHÓM ĐÀ NẴNG
01. Lm. Antôn Nguyễn Trường Thăng​1.000.000 đ
02. Lm. Phêrô Lê Hưng​1.000.000 đ
03. Lm. Giuse Nguyễn Trí Dũng​1.000.000 đ
04. Anh Antôn Đỗ Binh​2.000.000 đ
05. Anh F.X. Nguyễn Đình Cường​1.000.000 đ
06. Anh Giuse Maria Phạm Cảnh Đáng​500.000 đ
07. Anh Don Bosco Nguyễn Hữu Luận​1.000.000 đ
08. Anh Grêgôriô Mai Ngọc​500.000 đ
09. Anh Philipphê Nguyễn Ngọc Thành​1.500.000 đ
10. Anh Gioan Baotixita Võ Văn Vui​300.000 đ
11. Trích quỹ chung của anh em CCSLSQN ở Đà Nẵng​2.700.000 đ
TỔNG CỌNG​12.500.000 đ

02. NHÓM NHA TRANG
01. Lm. Phêrô Trần Văn Tâm​100 USD = 2.300.000 đ
02. Lm. Phêrô Nguyễn Hòa Lang​1.000.000 đ
03. Anh Antôn Nguyễn Quang Bá (Long)​200.000 đ
04. Anh Phaolô Phạm Ngọc Bích​200.000 đ
05. Anh G.B. Vũ Đại Chung​500.000 đ
06. Anh Phêrô Phạm Đình Danh​200.000 đ
07. Cụ cố Phêrô Nguyễn Khắc Diệp​1.000.000 đ
08. Anh Giuse Nguyễn Trí Dũng (Hường)​500.000 đ
09. Anh Antôn Đoàn Đức Hồng​1.000.000 đ
10. Chị Maria Nguyễn Thị Hường (Tôn Hoàng)​500.000 đ
11. Anh Phêrô Võ Kim Lân​40.000 đ
12. Anh Gioan Đỗ Trung Ngọc​1.000.000 đ
13. Anh Phaolô Huỳnh Tấn Phát​1.000.000 đ
14. Anh Gioan Nguyễn Hữu Phần​500.000 đ
15. Anh Phêrô Đinh Xuân Sâm​500.000 đ
16. Anh Giuse Hồ Kim Tân​200.000 đ
17. Anh Phaolô Nguyễn Minh Thái​1.000.000 đ
18. Anh Phêrô Nguyễn Thành​100.000 đ
19. Anh Giuse Lê Thích​200.000 đ
20. Anh Alêxu Nguyễn Quang Thông​500.000 đ
21. Anh Giuse Đậu Thống​1.000.000 đ
22. Anh Phaolô Nguyễn Văn Thuận​500.000 đ
23. Anh F.X. Võ Hùng Tiến​500.000 đ
24. Anh Phaolô Nguyễn Hữu Trí (Châu)​100.000 đ
25. Anh Giacôbê Nguyễn Châu Tuấn​1.000.000 đ
26. Anh G.B. Nguyễn Mạnh Tường​1.000.000 đ
27. Anh F.X. Hoàng Tý​100 AUD = 1.660.000 đ
28. Anh Giuse Hoàng Vịnh​300.000 đ
29. Anh Phêrô Nguyễn Xuân Vui (Vũ)​500.000 đ
TỔNG CỌNG​19.000.000 đ

03. NHÓM TUY HÒA​5.000.000 đ

04. NHÓM SÀI GÒN
01. Anh Đoàn Hậu​5.000.000 đ
02. Anh Hồ Tiên​3.000.000 đ
03. Anh Phạm Quang Tuyên​2.000.000 đ
04. Anh Phạm Văn Cần​500.000 đ
05. Anh Nguyễn Minh Chính​1.000.000 đ
06. Anh Tô Đình Lân​1.000.000 đ
07. Anh Bạch Thanh Xuân​2.000.000 đ
08. Anh Huỳnh Khái Hưng​1.000.000 đ
09. Anh Nguyễn Hữu Quang​1.000.000 đ
TỔNG CỌNG​16.500.000 đ

05. NHÓM BÌNH ĐỊNH
01. Anh Võ Đình Lý​1.000.000 đ
02. Anh Nguyễn Khắc Minh​1.500.000 đ
03. Anh Nguyễn Hồng Sơn​500.000 đ
04. Anh Nguyễn Xuân Hảo​500.000 đ
05. Anh Nguyễn Công Quang​2.000.000 đ
06. Anh Nguyễn Quang Thanh​2.000.000 đ
TỔNG CỌNG​7.500.000 đ

06. CÁ NHÂN
01. Lm. G.B. Nguyễn Công Từ, Long Xuyên​220.000.000 đ
02. Lm Nguyễn Đình Nhiệm, Xuân Lộc​7.000.000 đ
Lm Nguyễn Đình Nhiệm (lần 2)​3.000.000 đ
03. Anh Huỳnh Kim Ngọc, Sài Gòn​10.000.000 đ
04. Anh Trương Xuân Long, Kontum​2.000.000 đ
05. Anh Nguyễn Gia Bảo, Sài Gòn​1.000.000 đ
06. Anh Nguyễn Hữu An, Sađéc​100.000.000 đ
07. Anh Hồ Văn Triêm, Sài Gòn​5.000.000 đ
08. Anh Nguyễn Quang Hiển, Sài Gòn​5.000.000 đ
09. Anh Võ Đăng Chung​1.000.000 đ
10. Anh Nguyễn Đây, Sài Gòn​2.000.000 đ
11. Anh Phạm Văn Hùng, Xuân Lộc​10.000.000 đ
12. Anh chị Chi + Thành, Xuân Lộc​100 USD
TỔNG CỌNG​366.000.000 đ + 100 USD

________________________________________________________________________

TỔNG KẾT​426.500.000 đ + 100 USD

Trên đây là danh sách các anh em CCSLSQN trong nước và số tiền quý anh em đã gửi về giáo phận Qui Nhơn để tái thiết và trùng tu cơ sở Làng Sông, tính đến ngày 30 tháng 06 năm 2017. Những anh em mới thêm vào được ghi màu đỏ. Nếu có gì sai sót, xin vui lòng cho biết để điều chỉnh. Danh sách này sẽ được cập nhật vào mỗi cuối tháng nếu có người gửi thêm. Giáo phận Qui Nhơn xin hết lòng cám ơn quý anh em. Nguyện xin Thiên Chúa ban phúc lành và trả công bội hậu cho quý anh em.
Tòa Giám Mục Qui Nhơn, ngày 30 tháng 06 năm 2017

+ Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Giám mục Giáo phận Qui Nhơn