TCV LÀNG SÔNG

‘Làng sông tôi trước bước theo Thầy,
Qui nhơn bạn cũng tiếp vào đây,
Hai ta đều đã cùng chung hướng,
Dệt mộng Tông Đồ gắn tiếp xây…’’
(Ta-ru, Rùa Houston)

Leave a Reply