TUÀN BẢY NGÀY KÍNH THÁNH GIUSE

TUÀN BẢY NGÀY KÍNH THÁNH GIUSE

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Lời Nguyện mở đầu 

Lạy Chúa, qua mầu nhiệm quan phòng của Chúa, Chúađã chọn thánh Giuse làm bạn Đức Trinh Nữ Maria, Mẹrất thánh của Con Mẹ. Xin ban cho chúng con biết kính tôn Người là đấng bảo vệ chúng con trên thế gian này và cũng là đấng cầu bàu cho chúng con trên thiên đàng.

​Nhờ lời cầu xin của Người,xin  Người thương giúp chúng con, canh chừng nhà cửa chúng con, và ở cùng ai đang bị bệnh hay sắp qua đời, để  từ trên thiên đàng có thể nhìn thấy gia đình

chúng con không bị tan vỡ trong Trái Tim Chúa Giêsu. Chúng con cầu xin điều này vì danh Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen

Ngày Thứ Nhất  13/3

(Đấng Bảo trợ Thánh Gia) 

Lạy Thiên Chúa, Chúa đã ban cho chúng con thánh Giuse như Đấng bảo trợ mến yêu cho thánh Gia thất với những nỗi buồn và niềm vui. Chúa  đã thêm sức cho thánh nhân giữa những mệt mỏi và khổ đau mà thánh nhân phải chịu khi người không tìm ra được quán trọ (cho Đức Maria lúc sắp sinh), xin cũng thêm sức cho chúng con trong những lúc thất vọng và sầu khổ. Như Chúa đã ban cho thánh nhân niềm vui khi Đấng Cứu Thế sinh ra trong hang bò lừa, xin cũng ban cho chúng con niềm vui trong cuộc sống nhờ tình thương và chăm lo của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô  Chúa chúng con. Amen.

 – Lạy Cha…

 – Kính mừng…

 – Sáng danh…

 Lạy Thánh Cả Giuse, xin cầu cho chúng con.

Lời Nguyện kết thúc

  Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Giuse niềm vui khi kết hợp cùng Đức Trinh Nữ Maria mà chăm lo Chúa Hài Nhi Giêsu. Nhờ lời bầu cử cùa thánh Giuse, xin ban cho chúng con được ơn biết thực thi  đời sốngChúa Ki tô trong cuộc đời chúng con. Xin giúp chúng con biết hướng dẫn và giúp nhau trong chân lý và trong yêu thương, để xây đắp thân thể Giáo hội.

​Chúng con xin điều này nhờ Chúa Kitô, con yêu dấu Cha, là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Nhân danh Cha, và Con, và Chúa Thánh Thần. Amen.

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Lời Nguyện mở đầu

Lạy Chúa, qua mầu nhiệm quan phòng của Chúa, Chúađã chọn thánh Giuse làm bạn Đức Trinh Nữ Maria, Mẹrất thánh của Con Mẹ. Xin ban cho chúng con biết kính tôn Người là đấng bảo vệ chúng con trên thế gian này và cũng là đấng cầu bàu cho chúng con trên thiên đàng.

​Nhờ lời cầu xin của Người,xin  Người thương giúp chúng con, canh chừng nhà cửa chúng con, và ở cùng ai đang bị bệnh hay sắp qua đời, để  từ trên thiên đàng có thể nhìn thấy gia đình

chúng con không bị tan vỡ trong Trái Tim Chúa Giêsu. Chúng con cầu xin điều này vì danh Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen

Ngày Thứ Hai – 14/3

 (Cha nuôi Chúa Giê su)

  Lạy Thiên Chúa, Chúa đã tín thác Chúa Con Giê su để Thánh Giuse chăm sóc. Nhờ lời bầu cử của thánh nhân, chúng con cầu xin Người cho những ai đang chăm lo con cái đang sống giữa đời qua mọi phương cách. Xin Người ban cho chúng có tấm lòng rộng mở và tinh thần quảng đại hầu chúng biết lo cho môi trường sống chung quanh.

  Xin ban cho chúng niềm vui khi nhận ra kết quả của bao việc tốt mình đã làm. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

–  Lạy Cha … 

 –  Kính mừng …

 –  Sáng danh …

* Lạy Thánh Cả Giuse, xin cầu cho chúng con.

Lời Nguyện kết thúc

  Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Giuse niềm vui khi kết hợp cùng Đức Trinh Nữ Maria mà chăm lo Chúa Hài Nhi Giêsu. Nhờ lời bầu cử cùa thánh Giuse, xin ban cho chúng con được ơn biết thực thi đời sống Chúa Ki tô trong cuộc đời chúng con. Xin giúp chúng con biết hướng dẫn và giúp nhau trong chân lý và trong yêu thương, để xây đắp thân thể Giáo hội.

​Chúng con xin điều này nhờ Chúa Kitô, con yêu dấu Cha, là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Nhân danh Cha, và Con, và Chúa Thánh Thần. Amen.

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

  Lời Nguyện mở đầu

Lạy Chúa, qua mầu nhiệm quan phòng của Chúa, Chúađã chọn thánh Giuse làm bạn Đức Trinh Nữ Maria, Mẹrất thánh của Con Mẹ. Xin ban cho chúng con biết kính tôn Người là đấng bảo vệ chúng con trên thế gian này và cũng là đấng cầu bàu cho chúng con trên thiên đàng.

​Nhờ lời cầu xin của Người,xin  Người thương giúp chúng con, canh chừng nhà cửa chúng con, và ở cùng ai đang bị bệnh hay sắp qua đời, để  từ trên thiên đàng có thể nhìn thấy gia đình

chúng con không bị tan vỡ trong Trái Tim Chúa Giêsu. Chúng con cầu xin điều này vì danh Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen

Ngày Thứ Ba – 15/3

     (Bạn Đức Maria)

Lạy Cha toàn năng, Cha đã định liệu cho Thánh Giuse là Bạn của Mẹ Rất Thánh Maria, Mẹ của Chúa. Cha đã chúc phúc trong việc phối hợp để yêu thương, chăm sóc, và trìu mến nhau.

Để tôn vinh trong việc kết hợp đầy yêu thương này, xin Cha thương giúp cho những đôi vợ chồng đang chia xẻ ngôi nhà và công sức để cùng làm việc với nhau trong tinh thần cao quý.

  Ước gì họ biết tìm kiếm thánh ý Cha, như thánh Giuse đã làm, trong vai trò là chủ gia đình và là người bảo hộ trong  gia đình của riêng Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kito Chúa chúng con. Amen. 

  – Lạy Cha …

  – Kính mừng …

  – Sáng danh …

*Lạy Thánh Cả Giuse, xin cầu cho chúng con.

Lời Nguyện kết thúc

  Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Giuse niềm vui khi kết hợp cùng Đức Trinh Nữ Maria mà chăm lo Chúa Hài Nhi Giêsu. Nhờ lời bầu cử cùa thánh Giuse, xin ban cho chúng con được ơn biết thực thi cuộc sống Chúa Ki tô trong đời sống chúng con. Xin giúp chúng con biết hướng dẫn và giúp nhau trong chân lý và trong yêu thương, để đắp xây thân thể Giáo hội.

​Chúng con cầu xin điều này nhờ Chúa Kitô, con yêu dấu Cha, là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

  Nhân danh Cha, và Con, và Chúa Thánh Thần. Amen.

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

  Lời Nguyện mở đầu

Lạy Chúa, qua mầu nhiệm quan phòng của Chúa, Chúađã chọn thánh Giuse làm bạn Đức Trinh Nữ Maria, Mẹrất thánh của Con Mẹ. Xin ban cho chúng con biết kính tôn Người là đấng bảo vệ chúng con trên thế gian này và cũng là đấng cầu bàu cho chúng con trên thiên đàng.

​Nhờ lời cầu xin của Người,xin  Người thương giúp chúng con, canh chừng nhà cửa chúng con, và ở cùng ai đang bị bệnh hay sắp qua đời, để  từ trên thiên đàng có thể nhìn thấy gia đình

chúng con không bị tan vỡ trong Trái Tim Chúa Giêsu. Chúng con cầu xin điều này vì danh Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen

Ngày Thứ Tư – 16/3

(Đấng Công Chính 

    vâng phục)

Lạy Thiên Chúa, chúng con nhận ra Thánh Giuse, Đấng đang quỳ bên máng cỏ để kính thờ Hài Nhi Giê su vừa sinh là Con Chúa. Khi nghe lời thiên sứ truyền, thánh nhân đã nhẹ nhàng đánh thức Đức Maria, để đem Chúa Con trốn sang Ai cập. Lạy Chúa, nhờ Chúa Thánh Thần thúc đầy, xin cho chúng con biết tín thác và đặt trọn niềm tin như Thánh Giuse, xin cho chúng con biết kiên trì trong mọi việc, để chu toàn trách nhiệm mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kito Chúa chúng con.

Amen.

  –  Lạy Cha …

  –  Kính mừng …

  –  Sáng danh …

* Lạy Thánh Cả Giuse, xin cầu cho chúng con.

Lời Nguyện kết thúc

    Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Giuse niềm vui khi kết hợp cùng Đức Trinh Nữ Maria mà chăm lo Chúa Hài Nhi Giêsu. Nhờ lời bầu cử cùa thánh Giuse, xin ban cho chúng con được ơn biết thực thi đời sống Chúa Ki tô trong cuộc đời chúng con. Xin giúp chúng con biết hướng dẫn và giúp nhau trong chân lý và trong yêu thương, để xây đắp thân thể Giáo hội.

​Chúng con xin điều này nhờ Chúa Kitô, con yêu dấu Cha, là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Nhân danh Cha, và Con, và Chúa Thánh Thần. Amen.

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

  Lời Nguyện mở đầu

  Lạy Chúa, qua mầu nhiệm quan phòng của Chúa, Chúa đã chọn thánh Giuse làm bạn Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ rất thánh của Con Mẹ. Xin ban cho chúng con biết kính tôn Người là đấng bảo vệ chúng con trên thế gian này và cũng là đấng cầu bàu cho chúng con trên thiên đàng.

​Nhờ lời cầu xin của Người,xin  Người thương giúp chúng con, canh chừng nhà cửa chúng con, và ở cùng ai đang bị bệnh hay sắp qua đời, để  từ trên thiên đàng có thể nhìn thấy gia đình

chúng con không bị tan vỡ trong Trái Tim Chúa Giêsu. Chúng con cầu xin điều này vì danh Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen

Ngày Thứ Năm – 17/3

(Người thợ trung thành) 

  Lạy Chúa toàn năng, qua mỗi giai đoạn trong cuộc sống, Chúa kêu gọi chúng con hãy dùng món quà mà Chúa đã ban cho chúng con để triển nở nhiều hơn. Nhờ Thánh Giuse, Chúa Giê su đã học biết nghề nghiệp nơi người cha của mình và thánh hóa công việc này bằng bàn tay lao động của mình. Ngày nay xin  thánh nhân phù trợ cho mọi công việc của chúng con để kiếm cơm bánh hằng ngày. Xin cho các người chủ công việc biết thưởng công xứng đáng qua bao cố gắng mà mà những người làm công đã cống hiến trên bao việc làm.

Chúng con cầu xin những điều này nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

  – Lạy Cha …

  – Kính mừng …

  – Sáng danh …

*Lạy Thánh Cả Giuse, xin cầu cho chúng con.

Lời Nguyện kết thúc

  Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Giuse niềm vui khi kết hợp cùng Đức Trinh Nữ Maria mà chăm lo Chúa Hài Nhi Giêsu. Nhờ lời bầu cử cùa thánh Giuse, xin ban cho chúng con được ơn biết thực thi đời sống Chúa Ki tô trong cuộc đời chúng con. Xin giúp chúng con biết hướng dẫn và giúp nhau trong chân lý và trong yêu thương, để xây đắp thân thể Giáo hội.

​Chúng con xin điều này nhờ Chúa Kitô, con yêu dấu Cha, là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Nhân danh Cha, và Con, và Chúa Thánh Thần. Amen.

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

  Lời Nguyện mở đầu

Lạy Chúa, qua mầu nhiệm quan phòng của Chúa, Chúađã chọn thánh Giuse làm bạn Đức Trinh Nữ Maria, Mẹrất thánh của Con Mẹ. Xin ban cho chúng con biết kính tôn Người là đấng bảo vệ chúng con trên thế gian này và cũng là đấng cầu bàu cho chúng con trên thiên đàng.

​Nhờ lời cầu xin của Người,xin  Người thương giúp chúng con, canh chừng nhà cửa chúng con, và ở cùng ai đang bị bệnh hay sắp qua đời, để  từ trên thiên đàng có thể nhìn thấy gia đình

chúng con không bị tan vỡ trong Trái Tim Chúa Giêsu. Chúng con cầu xin điều này vì danh Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen

Ngày Thứ Sáu –  18/3

(Đấng Bảo Trợ Giáo Hội)

  Lạy Thiên Chúa dịu hiền, nhờ lời cầu nguyện, qua bao thế hệ Chúa đã cứu giúp bao việc lành của cácđấng giáo phụ trong Giáo hội. Đặc biệt chúng con nài xin Thánh Giuse, Đấng Bảo Trợ Thánh Gia Thất, xin hãy ở cùng các cộng đoàn đức tin.

Lạy Chúa, chúng con hướng về Chúa để xin cất đi bao nỗi sợ hãi, nghi ngờ, và những sa ngã. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần ban, xin cho chúng con được vui sống trong một gia đình yêu thương nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con, bây giờ và mãi mãi. Amen.

  – Lạy Cha …

  – Kính mừng …

  – Sáng danh …

* Lạy Thánh Cả Giuse, xin cầu cho chúng con.

Lời Nguyện kết thúc

  Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Giuse niềm vui khi kết hợp cùng Đức Trinh Nữ Maria mà chăm lo Chúa Hài Nhi Giêsu. Nhờ lời bầu cử cùa thánh Giuse, xin ban cho chúng con được ơn biết thực thi đời sống Chúa Ki tô trong cuộc đời chúng con. Xin giúp chúng con biết hướng dẫn và giúp nhau trong chân lý và trong yêu thương, để xây đắp thân thể Giáo hội.

​Chúng con xin điều này nhờ Chúa Kitô, con yêu dấu Cha, là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Nhân danh Cha, và Con, và Chúa Thánh Thần. Amen.

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

  Lời Nguyện mở đầu

Lạy Chúa, qua mầu nhiệm quan phòng của Chúa, Chúađã chọn thánh Giuse làm bạn Đức Trinh Nữ Maria, Mẹrất thánh của Con Mẹ. Xin ban cho chúng con biết kính tôn Người là đấng bảo vệ chúng con trên thế gian này và cũng là đấng cầu bàu cho chúng con trên thiên đàng.

​Nhờ lời cầu xin của Người,xin  Người thương giúp chúng con, canh chừng nhà cửa chúng con, và ở cùng ai đang bị bệnh hay sắp qua đời, để  từ trên thiên đàng có thể nhìn thấy gia đình

chúng con không bị tan vỡ trong Trái Tim Chúa Giêsu. Chúng con cầu xin điều này vì danh Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen

Ngày Thứ Bảy – 19/3

(Bổn mạng người hấp hối)

  Lạy Chúa,Thánh Giuse đã biểu tỏ lòng khiêm nhường khi chấp nhận thiên ý để ra đi và từ giã Chúa Giê su và Mẹ Maria. Niềm vui dâng tràn tâm hồn thánh nhân, chiến thắng cả sự chết và tội lỗi, dám xin cha thánh dẫn đưa chúng con khi qua đời được hưởng cuộc sống trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

– Lạy Cha … 

  – Kính mừng …

  – Sáng danh …

*Lạy Thánh Cả Giuse, xin cầu cho chúng con.

Lời Nguyện kết thúc

  Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Giuse niềm vui khi kết hợp cùng Đức Trinh Nữ Maria mà chăm lo Chúa Hài Nhi Giêsu. Nhờ lời bầu cử cùa thánh Giuse, xin ban cho chúng con được ơn biết thực thi đời sống Chúa Ki tô trong cuộc đời chúng con. Xin giúp chúng con biết hướng dẫn và giúp nhau trong chân lý và trong yêu thương, để xây đắp thân thể Giáo hội.

​Chúng con xin điều này nhờ Chúa Kitô, con yêu dấu Cha, là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. 

Nhân danh Cha, và Con, và Chúa Thánh Thần. Amen.