TƯỜNG TRÌNH BẦU CỬ TÂN CHỦ TỊCH HỘI CCSLSQN HẢI NGOẠI

TƯỜNG TRÌNH BẦU CỬ TÂN CHỦ TỊCH HỘI CCSLSQN HẢI NGOẠI

Kính thưa Quí Cha và anh em CCSLSQN Hải ngoại,

Chúng tôi, Ban Bầu cử cùng với Ban Chấp hành, Uỷ viên Giám sát và một số anh em CCS Miền Nam California, đồng hộp tại nhà anh Nguyễn Sỹ Hùng, Thủ quỹ; 8631 Jennrich Ave. Thành phố Westminster, California, là nơi Ban Chấp hành Hội CCSLSQN hải ngoại do nhóm anh em CCS miền Nam California thường dùng làm nơi hội hộp hoặc tổ chức lễ hội nhỏ của nhóm anh em CCS Nam California.

Cuộc hộp Kiểm phiếu bắt đầu lúc 6 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2020, dưới sự chứng kiến của anh em:• Ban Chấp hành: anh NGUYỄN XUÂN SƯƠNG, Chủ tịch – anh Nguyễn Sỹ Hùng, Thủ quỹ• Anh Nguyễn Ngọc Thể, Giám sát.• Anh Hoàng Ngọc Việt, Trưởng nhóm CCSLSQN Nam California• Đại diện Ban Bầu cử: Anh Nguyễn Văn Chương• Đại diện anh em CCS: Anh Võ Đình Hoa, – Nguyễn Hân, -Nguyễn Xuân Tâm.

Kính thưa Quí cha và anh em CCS,

Trước khi Kiểm phiếu, Ban Bầu cử chúng tôi mời: 

– Anh Nguyễn Sỹ Hùng, Thư ký

– Anh Nguyễn Ngọc Thể, khui phiếu

– Anh Võ Đình Hoa, anh Nguyễn Hân và anh Nguyễn Xuân Tâm, Kiểm phiếu  

Tôi Nguyễn Văn Chương, đại diện Cha Trưởng Ban, Phạm Ngọc Tuấn, khui Thùng Phiếu, Kiểm bì thư và cắt phong bì giao cho phần hành Kiểm phiếu, gồm có 129 phong bì :

Bắt đấu Kiểm phiếu;

Anh Nguyễn Ngọc Thể, đọc tên và kết quả: ĐỒNG Ý, hayKHÔNG ĐỒNG Ý

Anh Nguyễn Sỹ Hùng ghi tổng số phiếu theo hình thức gạch Ô (mỗi Ô 5 phiếu)

Anh Nguyễn Xuân Tâm và Nguyễn Hân kiểm lại phiếu, Anh Võ Đình Hoa kiểm phong bì.

Tổng kết cuộc KIỂM PHIẾU Bầu cử Chủ tịch nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:• PHIẾU HỢP LỆ: 123 Phiếu• PHIẾU TRẮNG:   04 Phiếu (tổng cộng là 127 phiếu

Nhưng tổng cộng phong bì là: 129 phong bì, vì có 2 phong bì gửi 2 check ủng hộ vào quỹ của Hội không có phiếu bầu.

Kính thưa Quý cha và anh em, 

Trong ngày hôm nay (3-2-2020), chúng tôi nhận được năm ba cú điện thoại của anh em CCS hỏi chúng tôi đã nhận được Thư bầu của một vài anh em ở các Tiểu bang xa chưa? Nên cá nhân chúng tôi xin phép đợi hết giờ làm việc của Bưu điện đến hộp Thư lấy thêm được 3 phong bì với kết quả 3 phiếu “ĐỒNG Ý“.

Chúng tôi tuyên bố chấm dứt nhận thư bầu từ chiều hôm nay và xin trân trọng đại diện Ban Bầu cử xin công bố kết quả BẦU CỬ TÂN CHỦ TỊCH của Hội CCSLSQN Hải ngoại như sau:

Anh NGUYỄN XUÂN SƯƠNG đã được157 PHIẾU TÍN NHIỆM  4 phiều trắng, đạt à 97,52 %

(Bầu qua Bưu điện: 126 phiếu + Bầu qua Email: 31 phiếu, sau khi đã lọc lại trên phiếu bầu Thư và Email) 

                         Trân trọng kính cám ơn Qúi cha và anh em CCS.

TM. Ban Bầu cử 

NGUYỄN VĂN CHƯƠNG