CHẬU LỒNG

CHẬU LỒNG(Thâm Nguyễn nk65)
——-+0+——-
Chim sợ lồng
Cá tránh chậu
Sao con người
Cứ lo tậu
Chậu với lồng

Chim khôn ăn trái nhãn lồng
Người khôn né chậu tránh lồng mới khôn
Giờ nghe thiên hạ lại đồn
Người khôn của khó chậu lồng chắc ăn!

Chim lồng cá chậu có ăn
Còn hơn bị gậy mà răng chẳng mòn
Nghe mà lòng dạ héo hon
Miếng cơm manh áo… đâu còn tự do!

CHẬU LỒNG(Thâm Nguyễn nk65)
——-+0+——-
Chim sợ lồng
Cá tránh chậu
Sao con người
Cứ lo tậu
Chậu với lồng

Chim khôn ăn trái nhãn lồng
Người khôn né chậu tránh lồng mới khôn
Giờ nghe thiên hạ lại đồn
Người khôn của khó chậu lồng chắc ăn!

Chim lồng cá chậu có ăn
Còn hơn bị gậy mà răng chẳng mòn
Nghe mà lòng dạ héo hon
Miếng cơm manh áo… đâu còn tự do!