CHIÊM NIỆM

CHIÊM NIỆM

 

Vô thanh, vô sắc, vô cầu,

Con cò dưới nắng, con trâu bên đồng.

Thuyền trôi lặng lẽ bên sông,

Ven đường rợp bóng cây trông lên trời.

Theo vòng khói thuốc xa khơi,

Chập chùng bể khổ chơi vơi phận người.

Quỳnh hương đêm vội mĩm cười,

Thuyền ai chiếc bóng đợi người chiều xa.

Đàn ai nhịp bản tình ca,

Trăm năm cổ độ cội già đứng nghe.

Bóng ai vừa bước qua hè,

Đèn cung thánh gọi ai về niệm kinh.

Ta tìm một cõi lặng thinh,

Vô cầu, vô sắc, vô thinh…nhiệm mầu !

 

Sơn Ca Linh

26.10.2018

Leave a Reply