LM TRƯƠNG ĐÌNH TU THĂM SAN JOSE CA

 

Anh em ccslsqn Tại miền bắc California đón cha Trương Đình Tu tại nhà anh chị Nguyễn Đính Sang.

Hàng trước: Anh chị Thể, chị Sang, chị Giả.

Hàng sau: Anh Chính, Anh Sang, Cha Tu, Cha Khuê, Anh Giả.

Hàng sau: Anh Chính, cha Ngọc, cha Tu, cha Khuê, anh Giả.

Leave a Reply