BIẾT CHÚC GÌ ĐÂY

Thâm Nguyễn
—+——+(0+)——+—
Đón tết này lại nhớ tết qua
Chẳng gì thay đổi chỉ thêm già
Tóc râu thêm bạc nhà thêm rác
Chẳng có gì vui… chỉ xó nhà!
Tết này là tết của người ta
Chứ đâu có phải tết bên nhà
Nhưng mà đã lỡ… nên đành phải
Ngẩng mặt làm vui…gọi gọi là!
Tiếng gà ai đó gáy sau nhà
Chẳng dòn, đứt đoạn… nghẹn lòng ta
Hay là gà cũng buồn xa xứ
Rù rúc như là… chú gà tây!
Biết chúc gì đây… ở bên nầy
Nỗi buồn xa xứ… cái tết tây
Thôi thì xin chúc bà con vậy
Năm mới trời Tây Happy à!
(Thâm Nguyễn nk65)
***

Leave a Reply