Đứa con hoang

ĐỨA CON HOANG
(Thâm Nguyễn nk65)
———-+(0)+———
Ngày nay hò reo tung hô vạn tuế
Ngày mai nhạo chế gai mão đòn roi
Treo lên đỉnh đồi như là kẻ trộm
Tội lỗi con… Ngài gánh chịu chẳng than!

Lạy Chúa thiên đàng… trần gian khổ ải
Bao nhiêu kẻ lành đang chịu án oan
Cũng tại vì con lòng còn trễ nải
Miệng hoan hô mà lòng trí mãi xa!

Hôm nay rước Cha tay cầm nhành lá
Giơ cao như đòng đâm cạnh nương cha
Xin Chúa thương tha như Ngài xưa đã
Tha cho chúng vì chúng chẳng biết ra!

Đứa con hoang đàng khác nào quân dữ
Nay quay trở về… xin Chúa thương tha!

***
(Chúa nhật Lễ Lá 14 tháng 4)
***

Leave a Reply