KIẾP NGƯỜI MOMG MANH

KIẾP NGƯỜI MỎNG MANH 

(Ý TV 89) 

 

Một đời qua, vạn đời qua 

Nghìn năm xuôi chảy như là nước trôi 

Cỏ hoa kia mọc bên đồi 

Sớm mai đua nở chiều rồi lại tan 

Đất trời một kiếp phù vân 

Bụi tro trở lại mộ phần bụi tro 

Tháng năm biến ảo khôn dò 

Bóng câu cửa sổ bụi mờ thoáng bay 

Giấc Nam Kha tỉnh nào hay 

Lối về Từ Thức cũng quay quắt buồn. 

 

Dom.Hải

Leave a Reply