THANH GIÁ TREO CAO CAO

THÁNH GIÁ TREO CAO
(Thâm Nguyễn nk65)
———–+0+————-
Nhìn lên thánh  giá treo cao
Tình yêu trên ấy, ai sao sánh bằng
Roi đòn vết máu còn hằn
Lằn ngang lằn dọc, nhọc nhằn mão gai!
Giăng tay cứu chuộc muôn loài
Để rồi tả hữu đinh lòi vết thương
Giấm chua nếm chút cho tường
Tim, thương xé nát, thịt xương rã rời!
Bồi hồi lòng Mẹ rối bời
Nhìn con chết lặng, chẳng lời kêu than
Tim Con, tim Mẹ nát tan
Hòa cùng trời đất… xin vâng Ý Ngài!
Đền thờ màn xé làm hai
Đất trời rung chuyển… khóc Người treo cao
Làm sao sánh được đâu nào
Hy sinh mạng sống… ai nào dám đâu!
Tưởng rằng chuyện cũ đã lâu
Bây giờ vẫn đó… cảnh sầu Calvê!
***

Leave a Reply