Thư ĐC Qui Nhơn gửi ccslsqn.HN

ĐCQNThư gửi ccslsqn hải ngoại
____________________________________

GM. Mat. Nguyễn Văn Khôi

Leave a Reply