XUÂN HỒI THÁI LAI

(Gởi tặng căc bạn… già CCS/LS/QN)
XUÂN HỒI… THÁI LAI
——+——-+0+——-+—–
Soi gương mới biết mình già
Soi lòng lại thấy… như là ba mươi
Ra đường người gọi… bác ơi
Giật mình cứ tưởng đang… chơi Ba Đình!
Về nhà lòng lại đinh ninh
Gương hư hay tại lòng mình đang sôi
Bismol thì cũng uống rồi
Thôi thì thây kệ… xuân hồi thái lai!
Từ nay, thôi cứ giả nai
Thơ tình cứ viết, “phây” ai biết mình
Bóng hình xếp lại miễn trình
Râu ông, cứ vuốt… thơ tình vẫn hay!
Gương ơi, giã biệt từ nay
Buồn thôi đành chịu, ông rày hồi xuân
Hồi xuân… ơ… ơ hồi xuân
Thôi rồi, chết mẹ… hết xuân sao hồi?
Thâm Nguyễn nk65)
***

Leave a Reply